Жарғы

                                                                                                                                                                                «Алдияр» қоғамдық бірлестігінің       
                                                                                                                                                                                 құрылтай конференциясында
                                                                                                                                                                                 28 қазан 2006 жылы       
                                                                                                                                                                                  БЕКІТІЛГЕН 
 
 
 
 1.   ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ
  1. 1 «Алдияр» қоғамдық бірлестігі, әрі қарай «Бірлестік» деп аталатын Қазақстан Республикасының Қостанай облысының барлық аумағында қызмет істейтін жергілікты коғамдық бірлестік болып табылады. Бірлестік жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру және ортақ мүдделерді қорғау үшін біріккен азаматтардың бірлескен қызметінің негізінде қүрылды.
  2. 2 Бірлестік Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес қызмет істеу мерзімі шектелмеген түрде қүрылды.
  3. 3 Бірлестік өз қызметінде Қазақстан Республикасы аумағында қолда- нылатын заңдарды, сондай-ак осы Жарғыны колданады.
  4. 4  Бірлестіктің ресми атауы - «Алдияр» коғамдық бірлестігі.
  5. 5  Бірлестіктің қызметі еріктілік, тең қүқылық, өзін-өзі басқару және заңдылық принциптеріне негізделеді.
  6. 6  Бірлестік өзінің мөрі, мөртабаны, банкте есеп айырысу шоты бар коммерциялық емес заңды тұлға болып габылады.
  7. 7  Бірлестіктің өз рәмізі жоқ.
  8. 8  Бірлестік өзге де қоғамдық үйымдармен, меншіктің барлық түрдегі шаруашылық субъектілерімен ерікті бастамалық негізде қызметтеседі.
 
 1.    БІРЛЕСТІК ҚЫЗМЕТШІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
        2.1 Бірлестік қызметінің негізгі мақсаты қоғамды одан эрі демократия- ландыруга, өмірлік деңгейін арттыруға, элеуметтік әділдікті орнықтыруға,      елімізде ынтымақты, тыныштықты және тұрақтылықты сақтауга багытталган экономикалық және саяси реформалар саласындагы белсенді жүмыс үшін Қазақстан Республикасының азаматтарын ерікті түрде біріктіру болып табылады.         
        2.2. Бірлестік қызметінің міндеттері болып табылады:
 1. азаматтардың саяси жэне азаматтық белсенділігін дамыту;
 2. Қазақстан Республикасының заңдылыгына сәйкес тарихи ескерт- кіштерді қайта қалпына келтіру және сақтауга материалдық көмек көрсету;
 3. халықтың түрмыстары төмен қабатына рухани жэне материалдық көмек көрсету;
 4. тарихи маңызды қүжаттар жиыны жэне оларды «Шежіре» түрінде шыгару.
 1. БІРЛЕСТІКТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ҚҮРЫЛЫМЫ
  1. 1  Бірлестік өз мүшелерінің еріктілігі мен тең қүқықтық негізінде қызмет істейді. Ол Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған тәртіпте құрылады, тіркеледі (кайта тіркеуден өткізіледі) және таратылады.
  2. 2  Бірлестік Қостанай облысы аумағында қызымет істейді жэне қүрымдылық бөлімшелері болмайды.
 2. БІРЛЕСТІКТЕГІ МҮШЕЛІК
  1. 1  Бірлестіктегі мүшелік ерікті, тең құқылық, жекеше.
  2. 2  Бірлестіктің мақсаттары мен міндеттерін мойындайтын, Жарғының талаптарын орындайтын және мүшелік жарнаны төлейтін Қазақстан Республикасының азаматтары Бірлестік мүшелері бола алады.
  3. 3  Бірлестік мүшелігіне қабылдау жазбаша өтініш негізінде Орталық Кеңес басшыларымен шешіледі.                                       Бірлестік мүшелігіне кіретін тұлғалар мүшелік билеттер алады.   
  4. 4  Бірлестіктен шығу ерікті негізінде Бірлестік басшысына жазылған жазбаша өтініш бойынша жүзеге асырылады.
 3. БІРЛЕСТІК МҮШЕЛЕРШІҢ ҚҮҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
  1. Бірлестік мүшесі кұкылы:
        1) Бірлестіктің бағдарламасын жасауға катысуға;
        2) Бірлестіктің басқаратын органдарына сайлауға жэне сайлаулы болуға;
        3) Бірлестік жұмысы туралы ақпарат алуға, мәжілістерде, конференция- ларда Бірлестіктің және оның басқаратын құрамының қызметін талқылауға, Бірлестік жұмысының барлық бағыттары бойынша өз ұсыныстарын енгізуге;
        4) Бірлестікті басқарушы органдардың құжаттарымен және шешімдері- мен танысуға, олардың жұмыстарына қатысуға, Бірлестік қаражатының түсімі мен шығыны туралы ақпарат алуға;
        5) Бірлестікке материалдык көмек көрсетуге, Бірлестіктің қарауындағы материалдық, заңнамалық жэне әлеуметтік көмектердің барлық түрлерін пайдалануға;
        6) Дәлелді өтінішіне сәйкес Бірлестіктен шығуға немесе ондағы өзінің қызметін тоқтатуға;
 1. 2 Бірлестік мүшесі міндетті:
       1 ) Жарғы талаптарын сактауға;
        2) Бірлестікті басқарушы органдардың шешімдерін орындауға;
        3) Уақытында мүшелік жарналарды төлеуге;
        4) Бірлестіктің мақсаттары мен міндеттерін насихаттауға және қорғауға;
        5) Бірлестіктің санын көбейту, халық арасында беделін көтеру бойынша жұмыстар жүргізу.
 1. БІРЛЕСТІКТІ БАСҚАРУШЫ ОРГАНДАР
  1. Бірлестікті басқарушы органдар болып табылады:
        1) Орталық Кеңестің шешімі бойынша немесе Бірлестік мүшелерінің кемінде тең жартысының талабы бойынша жоғарғы басқарушы орган болып табылатын және кемінде үш жылда бір рет шақырылатын конференция;
        2) Бірлестіктің Орталық Кеңесі;       
        3) Бірлестіктің Орталық Кеңесінің төрагасы;
        4) Бірлестіктің Орталық Кеңесінің Бюросы;
        5) Бірлестіктің Орталық тексеру комиссиясы.
 1. БІРЛЕСТІКТІ БАСҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ
        7.1 Конференция Бірлестік қызметінің барлық мәселелері бойынша шешім қабылдауга қүқылы:
        1) Бірлестіктің Жаргысын қабылдау, өзгеріс пен толықтырулар енгізу;
        2) Бірлестіктің бақарушы органдарын сайлау: Орталық Кеңес, оган өзінің қүрамына жаңа мүшелерді толықтыру қүқығын беру жэне конференция аралығындагы кезеңде Жаргыга өзгерістер енгізумен, Бірлестіктің Орталық Кеңесінің төрағасын, Орталық Кеңес бюросын, Орталық тексеру комиссиясын;
        3) Бірлестікті қайта қүру, болмаса тарату туралы шешім қабылдау;
        4) Бірлестіктің Орталық Кеңесінің, Орталық Кеңес бюросының, Орталық тексеру комиссиясының қүзыретін, сандық және сапалық қүрамын анықтау;
        5) Бірлестіктің мүшелік жарналарының жинау тэртібін және мөлшерін бекіту;
        6) Жарналардан, қайырымдылық көмектерден, кәсіпкерлік қызметтен алынған кірістердің түсімін пайдалану туралы шешім қабылдау;
        7)Бірлестіктің Орталык Кеңесінің, Орталық Кеңес Төрағасының қаржылық есебінің беру тэртібін жэне кезеңін, сондай-ақ тексеріс өткізу және оның нәтижелерін бекіту тәртібін анықтау;
 1. 2 Конференция егер онда екіден үшеунен Бірлестік мүшелерінің көбі қатысса, заңды болып табылады. 7.1. тармағының 1), 2), 3) тармақшала- рымен карастырылған мәселелер бойынша шешімдер конференцияға қатысып отырған Бірлестік мүшелерінің 2/3 дауысымен қабылданады. Конференция қүзыретінің қалған мәселелері бойынша - қарапайым көпшілік дауыспен.
 2. 3 Бірлестіктің Орталык Кеңесі үш жыл мерзімге сайланады. Бірлес- тіктің Орталық Кеңесінің мәжілісі кажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет өткізіледі.
Оның қүзыретіне кіреді:
 1. Бірлестіктің конференциясын шакыру;
 2. Конференцияны өткізу тэртібі;
 3. Бірлестіктің Орталык Кеңесі және Бірлестіктің бюросы төрағасының орынбасарлары мен хатшысын сайлау;
 4. Кеңес қүрамынан қажеттілікке орай мүшелерді шығару, жаңа толыктыруларды жүзеге асыру;
 5. Орталық Кеңес төрағасының, мүшелерінің және Бірлестік мүшелері- нің есебін тыңдау;
 6. Бірлестіктің Орталық Кеңесінің кұрылымын, штатын анықтау жэне мүшелері арасындағы міндеттерді бөлу.
  1. 4  Бірлестіктің Орталық Кеңесінің төрағасы Орталық Кеңес мүшелері санынан ашық немесе жасырын дауыс берумен үш жыл мерзімге көпшілік дауыспен сайланады. Ол тек конференнияның және Бірлестіктің Орталық Кеңесінің айрықша қүзыретіне жатқызылатын мәселелерден басқа Бірлестік қызметінің барлық мәселелерін шешуге құқылы.
Орталық Кеңес төрағасы:
 • Орталық Кеңес мәжілісін шақырады, онда төрағалық етеді, конферен- цияның, Бірлестіктің Орталық Кеңесі мәжілісінің шешімдерін жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;
 • штаттық аппараттың қаржы-шаруашылык қызметіне басшылық жасайды және заңды жауап береді.
  1. 5  Бірлестіктің Орталық Кеңес Бюросы Бірлестіктің Орталық Кеңесі құрамынан үш жыл мерзімге сайланады және Бірлестіктің Орталық Кеңесі мэжілісі арасында Бірлестік қызметімен ағымдағы басшылықты жүзеге асырады.
  2. 6  Бірлестіктің Орталық тексеру комиссиясы:
 1. конференциямен үш жыл мерзімге сайланады және өзінің қызметін- де конференцияға есеп береді. Ол бюджеттің қалыптасуына және орында- луына, Бірлестік меншігінің тиімді пайдаланылуына бақылауды жүзеге асырады;
 2. өзінің қызметін жүзеге асыру үшін тәуелсіз сарапшылар мен аудиторларды қатыстыра алады;
 3. Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және осы Жарғы негізінде қызмет атқарады.
 1. БІРЛЕСТІКТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
  1. 1 Бірлестік заңды түлға болып табылады және осыған сәйкес Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдары негізінде өзінің қызметін қүрайды.
  2. 2 Жаргылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Бірлестік қүқылы:
 1. басқа бірлестіктер мен үйымдардың қызметіне кіруге және қатысуга, оның ішінде халықаралық;
 2. бүқаралық ақпарат қүралдарын құруга және баспа қызметін жүзеге асыруға;
 3. қоғамдық-саяси және мәдени-бұқаралық іс шараларды үйымдастыру мен өткізуге, Қазақстан азаматтарьы мүддесін қозғайтын мәселелер бойынша конференция, семинар, кеңестерге қатысуға;
 4. өзінің қүқықтары мен заңды мүдделерін, сондай-ақ Бірлестік мүшелерінің қүқықтары мен заңды мүдделерін үсынуға және қорғауға;
 5. банктерде меншік шоттары, иеленген мүлкі болуга;
 6. қаншалықты жарғылық мақсаттарға жетуге қызмет етсе, соншалықты кәсіпкерлік қызметті жүргізуге. Кәсіпкерлік қызметтен түскен түсімдер оның құрылтайшылары немесе қатысушылары арасында бөлінбейді және жарғылык мақсаттарға жету үшін пайдалануы керек.
 7. жергіліктік өкілетті органдар депутаттығына сайлауға кандидаттар ұсынуға.
  1. 3  Бірлестік міндетті:
 1. Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ Бірлестік Жарғысымен қарастырылған нормаларды сақтауға;
 2. өз мүшелеріне олардың құқықтары мен мүдделеріне қатысты құжаттармен және шешімдермен танысу мүмкіндігін қамтамасыз етуге;
 3. өз мүшелерін акша қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы хабарландыруға;
 4. тіркеуші органды Бірлестікті басқарушы органының мекен-жайының өзгеруі туралы және бірыңғай мемлекеттік тізілімге енгізілген мәліметтер көлемінде басшылар туралы деректерді хабарландыруға.
 1. БІРЛЕСТІК ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІС ПЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
 1. 1 Бірлестік Жарғысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс Бірлестіктің кез-келген мүшесімен енгізіледі. Ұсыныстар жазбаша түрде Бірлестіктің Орталық Кеңесіне жіберіледі.
 2. 2 Бірлестік Жарғысына өзгеріс пен толықтырулар енгізу мәселесі конференцияда қарастырылады. Осы мәселе бойынша шешім конференцияға қатысушылардың кемінде 2/3 дауысымен қабылданады.
 1. БІРЛЕСТІКТІҢ АҚШАЛАЙ ҚАРАЖАТТАРЫ МЕН
БАСҚА ДА МҮЛКІНІҢ ҚАЛЫПТАСУ КӨЗДЕРІ, МҮЛІКТІ
БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ БІРЛЕСТІК ПЕН ОНЫҢ
ҚҮРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІНІҢ ҚҮҚЫҚТАРЫ
 1. 1 Бірлестік мүлкі оған меншік құқында жатады және осы Жарғыда қарастырылған қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін қажетті объек- тілерден тұрады. Бірлестіктің Қазақстан Республикасының заңдылығымен тыйым салынған объектілерден басқа қолданыстағы заңға сәйкес жеке мен- шігінде ғимараты, құрылысы, тұрғын үй қоры, кұрал-жабдықтары, ақшасы, сондай-ақ Жарғыда қарастырылған қызметті материалдық қамтамасыз ету үшін қажетті басқа да мүліктері бола алады.
 2. 2 Мүлікті қалыптастыру көздері болып табылады:
 1. құрылтайшылар жарналары;
 2. Бірлестік қызметінен алынған түсімдер;
 3. мүшелік жарналар;
 4. заңды және жеке тұлғалардың ерікті жарналары мен қайырымды- лықтары;
 5. заң актілерімен тыйым салынбаған басқа да көздер.
  1. 3 Бірлестік өз мүлкіне қолданыстағы заң шегінде өз бетімен билік жүргізуге құқылы.
 
 1. 4 Бірлестік мүшелерінің жарналары, Бірлестікпен алынған кіріс, сондай-ақ өз каржысы есебіне сатып алынған мүлік Бірлестіктің меншігі болып табылады.
 2. 5 Бірлестік мүлкі (оның ішінде түсімдер) оның мүшелері арасында бөліп таратылмайды және жарғылық мақсаттарға жету мен қайырымдылық жасауға ғана пайдаланылады.
 3. 6 Бірлестік мүшелерінің Бірлестікке берілген мүлікке, оның ішінде мүшелік жарналарына құқығы жоқ.
 4. 7 Бірлестік белгіленген заң тәртібінде бухгалтерлік және статистикалык есеп жүргізеді және оның дұрыстығына жауап береді.
 5. 8 Бірлестік қаражаттары Бірлестіктің Орталық Кеңесімен бекітіл-ген сметаға сэйкес осы Жарғымен анықталған тек белгіленген мақсаттар бойынша жұмсалады.
 1. БІРЛЕСТІК ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ
 1. 1 Бірлестікті қайта кұру немесе тарату туралы шешім Конференция- мен қабылданады. Шешім қабылдау үшін конференцияға қатысушылардың кемінде үштен екісі дауыс беруі қажет.
 2. 2 Бірлестік таратылған жагдайда конференциямен тарату комиссия- сы тағайындалады.
 3. 3 Бірлестік заңда қарастырылған жагдайларда сот шешімімен таратылуы мүмкін.
 4. 4 Таратудан кейін қалған Бірлестіктің материалдық және ақшалай қаражаты, мүлкі құрылтай құжаттарында көрсетілген мақсаттарға бағытталады.
 5. 5 Осы Жарғыда көрсетілмеген мәселелер бойынша Бірлестік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.