Шежіре 2

Курметті туыстар!
Осы жылы ауыз ашар ақшадай беріледі. Молшер толық отбасы оң мын, жартылай отбасы бес мың теңғе. Пітір садақа әр адамға үш жуз жетпіс теңге. Осы садақалардың ақшасын Алтынсарін ауданының Қарабалуан Жанұзақ бабамыздың мешітіне төлеуді отнеміз. Каспи банк  карточканың нөмірі №5169 4971 9387 1989. Қазнашысы Абушаминов Алиханның - телефоны 8-705-462 9204. Жиналған ақша кейін мешітке аударылады. (Мешіттің тек ағымдағы есебі бар).
                                                                                                                                         Алдияр алқа мүшелерінің шешемі.
 
    В этом году ауыз ашар будет дан деньгамС полной семьи - десять тысяч тенге, с одиноких - пять тысяч тенге. Сумма фитр-садака составляет триста семьдесят тенге за каждого человека. Мы просим перечислить эти пожертвования в мечеть имени нашего предка Карабалуана Жанузака в Алтынсаринском районе. Номер карты №5169 4971 9387 1989 в Каспи Банке Телефон казначея Абушаминова Алихана 8-705-462 9204. Собранные деньги затем будут переданы в мечеть. (Мечеть имеет только расчетный счет)
                                                                                                                                 Члены правления общества Алдияр (Таз).


 Құрметті туыстар!

Батырларымызбен билеріміздің кесенелеріне жөндеу жұмыстарын жүргізу, бабамыздың, ағаларымыздың атына берілген көшелерге белгілер қою үшін қаражат қажет.
         Сондықтан Таз «Алидяр» білестігінің қазнашысы Абушаминов Алиханның (8-705-462 9204) атына Каспи банкте карточка ашылды. Карточканың нөмірі №5169 4971 9387 1989. 
         Жарналарыңызды және басқа беретін көмектеріңіз болса көрсетілген карточкаға аударуыңызды сұраймыз.(5 000 т.)
       Для проведения ремонта мавзолеев наших батыров и биев, установления памятных знаков на улицах, названных в честь наших предков необходимы денежные средства.
Просим перечислять добровольные взносы на карточку казначея нашего общества Абушаминова Алихана –Alikhan Abusnaminov. Номер карточки №5169 4971 9387 1989. Телефон: 8-705-462-9204.
Карточка отрыта в Каспи банке специально для удобства перечисления средств при помощи мобильных приложений.
Все поступления и расходы будут опубликованы на сайте.

 
Құрметті «Алдияр» руының азаматтары!
 
9- мамыр күнінің қарсаңында сіздердің ата-бабаларыңыз бұрынғы «Арғын, ТАЗ(Алдияр)» руының шежіресіне 2008 жылғы кірмей қалған азаматтар болса:

   Қысқаша өмір баяны туралы мәлімет, фото сурейтмен қоса төменге почта адресіне жіберуіңізді өтнеміз.

Адрес: 
tazaldiyar@gmail.com

 
                                                                          «Алдияр» бірлестігінің басқарушысы         М.Шаймерденов

Алашқа дейінгі қазақ және Арғын Таз (Алдияр) руының шежіресі

Нұх пайғамбар, одан Хам, Сам, Яфас. Яфастан Шын мен Тұран егіз туып, бұлардан кейін тәртібімен Сақлаб, Масақ, Құмар, Қалаш, Арыс, Сасан, Бораш, Боқай, Тоқай, Сайын, Қажар, Ораз атты барлығы 14 ұл туған.
         Шыннан – Машын туып, одан тараған ұрпақтар Шын хан әулеті династиясымен «Шын» аталып, қазірге дейін осы атаумен келе жатыр.
         Тұрақтан – Түнік, Қайың. Тұрақтың Қайың хан қауымы Түрік аталып, осы Түріктен Елшіхан, одан Дибба Қохан, одан Киік хан, одан Алаша хан. Бүкіл моңғолдар, түрік тайпалары, даланы мекендеген көшелі елдер Алаша ханның тұқымы. Алаша ханның екі ұлы болған: үлкені Татар, кішісі – Моңғол.
         Нұх пайғамбар шежіресі: 
 
         Қазақтан Ақарыс, Жанарыс, Бекарыс туады.
         Ақарыстан – Ұлы жүз,
         Жанарыстан – Орта жүз,
         Бекарыстан – Кіші жүз.
Ұлы жүз (Ақарыс):
Сіргелі, Қаңылы, Шанышқылы, Жалайыр, Үйсін, Шақшам, Сары үйсін, Шапырашты, Ысты, Ошақты, Албан, Суан, Дулат.
Орта жүз (Жанарыс):
Арғын, Қыпшақ, Найман, Қоңырат, Керей, Уақ.
Жанарыстан 6 бала туады. Қарақожа, Ақтамбердіқожа, Дарақожа, Момынқожа, Смағұлқожа, Қосымқожа.
Қарақожадан – Қадірбек, одан Ақжол, одан Ордалық, одан Арғын.
Ақатмбердіқожадан – Сәдірбек, одан Ойбас, одан Қыпшақ.
Дарақожадан – Шорман, одан Қаптағай, одан Найман.
Момынқожадан – Қармыс, одан Қоңырат.
Смағұлқожадан – Ошыбай, одан Керей.
Қасымқожадан – Жаубасар, одан Уақ.
        Тарихта Арғындардың шежіресі XV ғасырдан басталады. 1456 жылы Арғындар Орыс ханның немересі Керей, Жәнібекпен бірге Балхаш көлінің бойына қоныс аударды. Оған себеп болған Өзбек Әбілқайыр ханның сарайында ханның жақын кеңесшілері Арғын Ақжол (Дайырқожа) мен қарақыпшақ Қобыландының арасындағы келіспеушілік. Қобыланды батыр ешқандай ескерту жасамай, қарусыз қызметте отырған Ақжолды өлтіріп, өзі кіші жүз жаққа ауысып кетеді. Арғындар Әбілқайыр ханға барып, Қобыландыны ұстап беруді талап етелі. Ойлары қанға қан, Қобыландының басын талап етеді. Бірақ хан Қобыландыны ұстап беруден бас тартады. Әбілқайыр ханға ашуланған Арғындар, ханның туыстары Жәнібек пен Керей сұлтандарын ертіп, Балхан көліне қоныс аударады. Керей сұлтанды хан сайлап, алғашқы қазақ хандығын құрады. Хан сарайындағы барлық билік Арғындардың қолына көшеді.
 
Арғын тайпасы
         Асқақ Арғын, Айбынды атанған Арғынның бәйбішесі Аргүлден – Қотансопы, тоқалы Момыннан – Ақсопы, Қарасопы, Сарысопы, Арықсопы, Момынсопы, Имансопы.
         Имансопыдан – Тарақты – Арғынның ноқта ағасы.
         Қотансопыдан – Мейрамсопы,
         Ақсопыдан – Қанжығалы,
         Қарасопыдан – Қарауыл,
         Сарысопыдан – Тобықты,
         Арықсопыдан – Бәсентиін,
Момынсопыдан – Тоқтауыл.
            Жамбыл Жабаевтың ұстазы Сүйінбай ақынның Қырғыз ақыны Қатағанмен айтысында Арғын руын былай таныстырады:
« Анау жатқан Арғыным,
Арғын атқа қонғанда,
Басыңнан сенің қарғыдым!
         Арғын деген сансыз ел,
         Мекен еткен қоныс қып,
Дүниенің жарымын.
         Ешкім басып көрген жоқ,
Бұларың қарқын, арынын.
Жерге кіріп кетерсің,
Олардың бассаң тамырын!»

         Бәйбіше Арғын (Бес Мейрам):
Мейрамсопының бәйбішесі Нұрфаядан: Қуандық, Сүйіндік туады.
Тоқалы Қарқабаттан: Бегендік, Шегендік, Болатқожа (Қаракесек) туады.
Жеті момын
.......................................................................................................................................
         Тоқал Арғын
Мейрамсопының, кейбір шежірелерде Арғынның тоқалы Айнакөзден – Өткірсопы (Атасы Тәнбісопы қойды). Арғынның байлығы – бәйбіше Арғында, Әруағы – тоқалдан туған Тәнбісопыда қалды, - дейді.
Тәнбісопыдан Елеміс, одан Үсенбай, Дәуіт. Дәуіттен Атығай, Жақанай.
Атығай 12 болып Сібір кетті. Ұрпақтары Қарауыл Арғынмен қоныстас, болып, Атығай – Қарауыл атанды. Жақанайдан Қарамерген, Ақташы, Желбас.
Қарамергеннен – Бәйтәжі.
Ақташыдан – Қылқалы, Айырхан, Әмірхан, Қызыл, Көбелдес, Алпыс.
Үсенбайдан – Ермен.
Ерменен – Бөлтірік, Шағыр.
Бөлтіріктен – Сырлыбай, Сары.
Сырлыбайдан – Қараман, Мәмбетәлі, Төлек.
Сарыдан – Уанаш (Қырықмылтық).
Үсенбайдан – Ермен, одан Бөлтірік, Шағыр туады.
Шағырдың бәйбішесінен Сарыжетім туады. Шағыр ағасы Бөлтірік өлгесін жеңгесін алып, одан Сомжүрек, Аманжол туады.
Сарыжетімнен – Ағлан, Жолдыбай.
Ағыланның ел ішіндегі жанама аты – Апай. Апайдан – Жауқашты, Ақымбет, Бекімбет, Шынболат. Жауқаштыдан – Мадияр, Алдияр, Құдияр.
 
Алдиярдың лақап аты Таз.
Алдиярдан – бәйбішесінен Қожамжар, екінші қатыны Қаратөлкеден Өмірзақ, Жанұзақ (Қарабалуан) туады.
Жауқаштының үшінші ұлы Құдияр. Құдиярдан Жиентай, Мұрат. Мұрат әкесі өлгесін Алдиярға бала болып, сол кісінің тәрбиесінде болған. Жиентайды әкесі өлгесін Мадияр бала қылып алып, үйлендіріп, енші беріп, тәрбиелеп өсіреді. Ол үйленіп, жігіт болған шағында қайтыс болады. Әйелі екі қабат болып қалады. Ол қатынды Мадияр Ақбай деген баласына қосады. Әйел босанған соң атасынан баланың атын Ізбасар қоюды сұрайды, әкесінің ізін бассын деп. Ізбасардан – Айдар, одан бес бала: Мұса, Аманғұл, Шүңгіл, Дүйсен, Қойшыбай.
   

Алдияр Жауғаштыұлы – 1660 – 1690 ж. өмір сүрген.
Ұлдары: Қожамжар бәйбіше әйелінен, екінші әйелі, Құлқай руының жесірі, Шағырдың әйелі – Қаратөлкеден – Жанұзақ(Қарабалуан), Өмірзақ.
Қаратөлке әжеміз Орта жүздің Найман тайпасының Бағаналы руының Жырық аталығынан. Жырық руынан ел таныған беделді, ұлық адамдар шыққан. Соның бірі жеті атасынан байлық, бектік арылмаған шынжыр балақ, шұбартөс Сандыбайдын Ердені. Ерден Атбасар дуанына аға сұлтан болып, өз тұстастары Шорманның Мұсасы, Өскенбайдың Құнанбайы, Жайынбайдың Ыбырайы, Естемістің Есенейімен бірге атағы алаш жұртына жайлып, тасы өрге домалап өткен белгілі тұлға. Міне, осындай бабалы, текті әулеттің қызы Қаратөлкені Саржетім Арғын Баубек бай үлкен ұлы Үсенге қырық жетісін қырқа матап беріп атастырған болатын. Оң жақта отырғанда Үсен өліп, батаны бұзбаймыз деп Наймандар Қаратөлкені Баубек байдың екінші ұлы Шағырға ұзатады. Шағырдан Жәдік, Тоқан туғаннан кейін Шағырда қайтыс болады.
Күндерде бір күн Мадияр би Баубек байдың үйіне келіп, баймен бәйбішені жұбатып, біраз күн жатқасын, аттанар уақытта:
  • Қаратөлкені Шағырдың жылы өткесін Құлқайжанға некелеңдер,
дегенде, Ажар бәйбіше :
  • Жоқ келінің із – жолы құтсыз болды, төрт Айдан біреу табылса, билігін өзіңе берер едік, - депті.
      Мадияр би келісімін беріп, айнала шолып бір жауабын берермін деп аттанып кетіп, еліне келсе Бұхар жүргелі тұрған керуенге бару кезегі келіп қалыпты. Бұл алты –жеті айлық жол, Мадияр би інісі Алдиярды шакыртып:
- Тобыл бойындағы Баубек байға бар, соның Қаратөлке деген жесір келінін алып келіп отауын біздің үйдің оң жағына тіктірерсің, - деп жүріп кетеді. Осы сапардан аман есен келіп, үйіне қожа-молдаларды шақырып, Қаратөлкені алмақ болады. Қаратөлке анамыз:
- Үлкендер рұқсат берсе айтатын сөзім бар, Алдиярмен уәдем бар еді, соған қосуларыңды сұраймын, - дейді. Сонда Мадияр би:
- Алда, таз мұндар ай,  - деп санын соғып отырып қалапты.
Алдиярдың құлағынан жоғарлау жерінде бақыр көлеміндей шаш шықпайтындай ойындысы болса керек. Мадияр соны меңзепті. Дуалы ауыз Мадиярдың айтуымен Алдиярдың тұқымы «ТАЗ» атанып кеткен, - дейді Ертай қажы Балахметұлы «Үш Алаш» деген кітабында. Ертай қажы бұл мәліметтерді Наурзым, Мойылды, Дәмді, Сарыөзен өңірлерінде қазақтың шежіресіне, көне сөзіне жүйрік, көкірегі қазына Шүтеннің Сырғабайы, Марқабайдың Шылтуы, Күйкінің Іскендірі, Шоқпыттың Қоқиы,                        Ысқақтың Шаяхметі, Садықтың Ысқағы, Махметтің Ғабділкәкімі, Тоқсейттің Жақаны, Сыздық Шағайұлы сияқты ақсақалдардан естігенін айтады.

Алдиярдың үлкен ұлы Қожамжардың шежіресі
Қожамжардан - Марал, Тоқтамыс, Шегір туады.
Маралдан – Амантай, Наркелді, Аманбай, Сексенбай, Құрманбай, Байтөбет.
  1. Амантай (Шуылдақ) Бөрібай, Мұсағұл, Үпен.
           Бөрібайдан Оразбай, Құсекен.
Оразбайдан Таутабай, одан Ахмет, Тай, Аңтай, Шамат.
Тайдан Марат, Азамат.
Мараттан Ерназар.
Құсекеннен – Молдабай, Абызбай, Айнабай.
Абызбайдан – Есқазы, одан Бекмырза,одан Марат, Боранбай, Болат.
Айнабайдан Жүсіп, Ақылжан, Базыл.
Жүсіптен Мәсәлім, Айтмағанбет, Әсекей, Бітан, Ырысалды, Бақыт, бұл екі қыз Нұғыманов Сыздыққа жиен.
Базылдан – Бауыржан, одан Ғалым.
Айтмағамбеттен – Бағлан, Сағит, Мейрам, Сабыржан, Сәбит, Мұқарам.
Мейрамнан Рүстем.
Бағланнан – Мұрат.
Сабыржанан – Ғабит. Сәбиттен – Әділ. Мұқарамнан – Әлішер.
Мұсақұлдан – Бөжек, Өзбек, Тәттімбек, Қашқымбек, Мәнтек.
Бөжектен – Жаманбай. Одан Қорған, Бейсен.
Қорғаннан – Есенғали, одан Серік, Қайрат.
Бейсеннен – Байжан, Мыжғын. Мыжғаннан – Қоқыш.
Байжаннан – Фазылахмет.
Байжан Бейсенұлы ақын, 1843 -1918 жылдары өмір сүрген. Ата жұрты, туған жері Обаған өзеннің бойы, қазіргі Сарыкөл ауданы. 17-18 жасында серілік құрып, ағайын аралап Жалдама өзені(Аманкелді  ауданы) бойына, Таз руынан тараған туыстарына келіп, Бестау деген жерді мекен етіп, сол жақта кайтыс болған. Негізінен Құдияр атамыздың Мұрат ұрпақтарымен бірге болған. Жұмағұл мен Мұрат аталарымыздың келіндері осы күнге дейін атын атамай «Ақын ата» дейді. Батпақара өңіріндегі аты мәлім ақындар Сейдахмет, Қалмағанбет, Нарымбай, Мәтібайлармен қатар Байжан ақынның да аты шыққан. Байжанның шәкірттері Бабақайдық Қодені, Сәт Есенбаев, Қожахмет, Нұрахмет тағы басқаларды айтуға болады. Байжаннның өлеңдерінің көбі сақталмған. Қазіргі белгілісі Байжанның інісінің қызынан туған Құрманұлы Қаратемірдің үйінде сақталғаны ғана. Онда хан Әбдіғапарға арнау, Ақмолда мен Наушабайдың Нұржанының хаты, Қоденмен айтыстары, Жолдасқа, Кәрілікке, Нақыпқа, Нұржанға арналған өлеңдері, баталары, Нұрахметпен айтысы т.б. еңбектері бар.
Байжан Бейсенұлының зираты, Амантоғайда (Аманкелді ауданы). 2017 жылы Байжаннның зиратын қоршап, басына қөктас қойылды. Зираты қоршап қөктас қойған Еркебұлан Көшкінбайұлы Малшыбай (Бақыт). Еркебұлан Жұмағұл атамыздың Айтуған бабамыздын ұрпағы.
Алла тағала Еркебұлан баламыздың жасаған еңбегі басқа жастарға үлгі болсын, Байжан атамыздың аруағы желеп – жебеп жүре берсін демекпіз.
Тәттімбектен - Қожабай, Медебай.
Қожабайдан – Уәз, Нияз, Жұмағазы, Мырзахан, Көпеш.
Уәзден Бергенбай, одан Қайрат, Самат, Самұрат.
Самұраттан Әділ, Әсет, Саян.
Қайраттан – Ерасыл.
 
Нияздан Қабдығали, одан Болат, Серік, Елубай, Сабыр.
Болаттан – Ренат, Серіктен – Нияз, Сабырдан – Абылай.
Ренаттан – Бекзат, Ризат.
 
Жұмағазыдан – Келденбай, Марден, Шабден, Сардан.
Келденбайдан – Асхат, Талғат.
Марденнен –Қажымұрат.
Шабденнен – Рашид, Әбдірашид.
Сарданнан – Сейіт.
Сейіттен Санжар.
Талғаттан – Алмас.
Рәшидтен – Алдияр.
 
Үпен, одан Өтелбай, Атамбоз, Бостан.
Өтелбайдан – Бөлекбай
Бөлекбайдан Атымтай, Жарас.
Атымтайдан – Кәрім, Ғалым, Шәріп, Айтмағанбет, Әлмағамбет.
Ғалымнан Жәкен.
 
Шәріптен – Рахмет, Мырзахмет.
Рахметтен - Баймұрат.
Әлмағанбеттен – Мұханбетжан.
 
Жарастан – Қали, Көкжан.
Қалидан – Есқабыл, одан Сатыбай, Сатыпалды.
 
Көкжаннан – Смахан, одан Болат, Байболат (Бәйкен).
Болаттан – Марат, Деген.
Байболаттан – Мағауия, Сапар, Айдархан, Райхан.
Мағауиядан – Азамат.
Райханнан – Алмат, Байболат.
Болат Есмаханұлы Көкжанов Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы. Көп жылдар бойы Қостанай облыстық білім басқармасында басшы қызметінде болды.
 
Атамбоз, одан Шыпан, Әжібай.
Әжібайдан Мұқаш, Өтетілеу.
 
Шыпаннан – Жақсыбай, Нұржан, Өтеген, Серікбай, Әліпбай, Анықбай.
Жақсыбайдан – Бірімжан, Өтеп.
Нұржаннан – Нұрмағанбет, Таңатқан.
Өтегеннен – Дәулетбай, Құрманай.
Дәулетбайдан Байман, одан Берік.
Құрманайдан – Байболсын, Ерболат, Нұрмұханбет, Кенжебай.
Байболсыннан – Арман.
Ерболаттан – Хасен.
Кенжебайдан – Болат.
 
Серікбайдан – Есентай, Бекетай, Хасен.
Хасеннен – Сағындық, одан Нұрқан, Таңатқан, Жұмағали, Азамат, Бауыржан, Әділхан, Нұрлан, Бағлан.
Таңатқаннан Темір.
Жұмағалидан Руслан.
Бағланнан Мұрат.
 
Өтептен Досан, Мұхаметқали (Хамит).
Досаннан Хамиял, Балтабай.
Хамиялдан – Төлеген, одан Динат.
Балтабайдан Арман.
Мұхаметқалидан Балғабай, Есенбай, Нұрғали, Нұрлан.
Балғабайдан Жәнібек.
Есенбайдан Әлібек.
Нұрғалидан Әлихан.
 
Үпенұлы Бостан, одан Ұлтанбек, Байкісі, Бажанай, Сыздық.
Ұлтанбектен – Әбеу.
Байкісіден – Сәлмағамбет, Есмағанбет.
Бажанайдан – Меңдіқара, Сәрсенбай.
Меңдіқарадан -  Молдахмет.
Сәрсенбайдан – Қожас, одан Жақан.
 
Маралұлы Наркелді, одан Тәңірберген, одан Тұрсынбай, Салпық.
Салпықтан Төспей, одан Бекіш, одан Қыдырбек, одан Тыныбек, Қазыбек.
Тыныбектен – Қоблан, Атығай, Егізбай, Сегізбай.
Атығайдан Тыныбек.
Егізбайдан Ерлан, Сегізбай.
Ерланнан Әділхан.
 
2. Сексенбай, одан Көлбай, Құлбай, Ұлбай, Бөгембай, Жанқожа, Бөрі.
Көлбай, одан Бірмағамбет (Бірән), Қарауылбек.
Бірмағанбеттен Жармұханбет (Жаңқан), Мыңайдар,
Жармұханбеттен – Тәжітай, Қосыман.
Тәжітайдан – Асан, Досан.
Құсыманнан – Үсен, Орынбасар.
Мыңайдардан – Қаламбек, одан Бекежан, Белгібай,Оразбай.
Бекежаннан – Рамазан, Ерлан.
Белгібайдан – Бауыржан.
(Қарауылбек Ұлбайдың үстіне көтерілді)
 
Қарауылбектен – Уәш (Қабдуали), Құсаиын, Қали.
Уәштан – Бақытжан, Бекен, Әйтікен.
Бақытжаннан – Сүйеніш, Хамит.
Хамиттен Ермек, Ескен.
Құсайыннан – Қасмұхамбет(Хасен), Есмұхамбет(Ескен).
Қасмұхамбеттен –Әбділда, одан Темір.
Есмұхамбеттен – Жақсылық, Тахир, Марат.
Тахирден – Алтынбек.
Мараттан – Данияр.
 
Калидан – Меңдібай, одан Дәулет, Ілияс.
Дәулеттен – Темір, одан Диас.
 
Ұлбай, одан Досмағамбет, Әубәкір, Нұрахмет (Нүрке).
Досмағамбеттен – Қабылахмет, Ахметқали.
Қабылахметтен – Тайшыбай, Қажен.
Ахметқалидан – Қойшыбай, Малшыбай.
 
Койшыбайдан – Мәлік, Берік, Ерік, Серік.
Беріктен – Дәулет.
Еріктен – Бахтияр.
 
Әубәкірден – Ахмади, Шақат.
Ахмадиден – Елеу, одан Қуантай, Шынтай, Сартай.
Қуантайдан – Бауыржан, Нұрлан.
Шынтайдан – Данияр.
Даниярдан – Алдияр, Әмір, Әл-Нәдір.
 
Нұрахметтен Сүлеймен.
Сүлейменнен – Әбдімәлік, одан  Ескен.
 
Бөгембай, одан Қалдан, Тілеке.
Қалданнан – Әйтеке, Мырзалы, Шиебай.
Әйтекеден – Мұстафа, Есмағұл, Сапа, Көкен (Ақмади).
Есмағұлдан – Аяған, Иіпберген.
Аяғаннан – Мұрат, Болат, Самұрат, Асқар.
Мұраттан – Бейбіт.
Самұраттан – Рамазан.
Болаттан – Алмат, Мақсат.
Асқардан Марат.
Мұстафадан – Мұқан, Қабыкен, Әшім.
Мұқаннан – Төлепберген, Өтепберген, Қабатай.
Төлепбергеннен – Қабдуали, Қабдырахмет.
Өтепбергеннен – Сапаржан, Ғалымжан.
Қабатайдан – Сабыржан, Серік, Болат.
 
Қабыкеннен – Қайырбек, Келдібек, Ғалымбек, Кенжебек.
Келдібектен Арман.
Ғалымбектен Диас, Дәурен, Данияр.
Кенжебектен Арман.
 
Мырзалыдан – Ысқақ.
 
Шиебайдан - Әли, Мазан.
Әлиден - Құмар, Бекетай.
Құмарадан – Есентай, Марат.
Есентайдан – Қанат, одан Асқар, Ғұмар.
Бекентайдан – Самат, Марат, Темір.
Мараттан Темур.
 
Сападан – Төлеубай, одан Орал, Әбдіғапар, Райса.
Оралдан – Олжас.
Әбдіғапардан – Асылбек.
Мазаннан Достияр, Досқали, Егізек, Бексейіт.
 
Көкеннен – Көдебай, Медебай, Ғаппас.
Ғаппастан Асқар.
Медебайдан -  Қазбек, Алтай, Қайрат.
Алтайдан – Азамат.
Қайраттан – Сұлтан.
 
Бөгембайұлы Тілекеден – Ибраим, одан Әбілқайдар, одан Зейнел, Қажен, Жұма.
Зейнелден – Бағытжан.
 
Сексенбайұлы Жанқожадан, одан Бәбіке, одан Махмет, Ахмет.
Махметттен – Қалиасқар, Асқар.
 
  1. Аманбай, одан Тоғанай, Жалдама, Қарашолақ, Бегімбет.
Тоғанайдан - Шал, одан Тотай, Ақпантай, Көпен, Темірбай. Қожбан.
Ақпантайдан – Қайыржан, Бопан(қыз), Дина.
Динаны – Тағышы(Көнші), Мұханбетжан Өтебайұлы алып, одан Шайынғазы, Кәкімжан, Кәкімбек, Байғоныс туады.
Шалдың қарындасын Шоқай Балқанұлы алып, одан Құлбол туады.
Темірбайдан – Жолша, Түрікше.
Қожбаннан – Смағұл.
 
Жалдамадан – Бағабай, Ашықбай.
Бағабай, одан Шоқпар, одан Ғабдолла.
Ғабдолладан – Әлімжан, Әлімхан.
Әлімжаннан Тұрсынбай, одан Калихан, Асылхан.
Калиханнан – Айдар.
Асылханнан – Әділ.
Әлімханнан – Өмірзақ, Өмірбай, Батырхан, Омархан, Темірхан.
Өмірзақтан – Марат, Руслан.
Русланнан Санжар, Арсен, Алина, Аружан.
Мараттан Спандияр, Әсем.
Өмірбайдан – Дәмір, Динара.
Омарханнан – Заур, Артур, Ратмир.
Артурдан Арлан. Ратмирдан Ертан.
Темірханнан – Рустам, Райхан.
 
Ашықбай, одан Мәкібай, Ділдәбек, Байділдә.
Ділдәбектен – Қаратай, Зейнеп, Жаркен.
Қаратайдан – Балтабай, Балғабай, Жиентай, Римма, Гүлнар, Марат.
Мараттан Дәурен, Әйгерім
Балтабайдан Айгүл, Ботакөз.
Балғабайдан Сандуғаш, Жанар.
Жиентайдан Елдар.
Байділдәдан Есімхан мен Асылхан.
Асылханнан Темірхан, Есімхан, Сейілхан, Сотхан, Берік.
 
Ашықбайұлы Мәкібайдан Төребек пен Бексұлтан.
Төребектен Рахметжан, Бозақан, Бақытжан, Кенжебай, Биғанша, Айғанша, Мәриәм.
Бозақаннан Серік.
Бексұлтаннан Қуаныш пен Сүйеніш.
 
Бегімбет Аманбайұлы -  Қайып, Наурызбай.
Қайыптан – Нұрғали, Әбіл, Төлеген.
Нұрғалидан – Ділдабек, одан Қаратай.
Төлегеннен – Тайшыбай, Сансызбай.
Әбілден - Сансызбай, Тайшыбай.
Тайшыбайдан Қалқаман, Әуезхан, Жақсылық, Болат.
Наурызбайдан – Шорабай, Боқкөтен.
Шорабайдан – Темірғали, одан Қайыржан, одан Бекетай, Аманбай.
Бекетайдан – Сергей, Әнуар.
 
Аманбайұлы Қарашолақ, одан Аманжол, Есекей, Еменәлі, Өткелбай, Өтеулі.
 
Аманжолдан Жұмабек, одан Теміржан, одан Рамазан, Серік.
Рамазаннан Төребек, Марал, Аслан.
Есекейден Қонқас, Оспан, Достан.
Қонқас, одан Бағытжан, Мария.
Бағытжаннан Мәлік, Мәрден, Марат.
Оспаннан Сержан, Төленді.
Достаннан Сәрсенбай, одан Серік, Алмат, Ермек.
Еменәліден Оразғали, Оразбек.
Оразғалидан Серік, Серікбай.
Өткелбайдан Шалабай, одан Қуанышбай, одан Мұхамбетжан, Тұрлыбек. Мұхамбетжаннан Қазымбек.
Өтеуліден Қойбағар, Бахтияр.
 
 
  1. Маралдың Құрманбайынан Оралбай, Сүгірбай.
Оралбайдан Нұғыман, одан Қасен, Қасыбек.
Қасеннен Болдыржан, Әміржан.
Болдыржаннан Нұрлан, Амантай, Самат.
Нұрланнан Жанат.
Амантайдан Алдияр.
Әміржаннан Абай, Марат.
Сүгірбайдан Ералы, Баталы.
Ералыдан Тыныш, Қапез.
Баталыдан Қадыр, одан Есет
 
  1. Маралдың Байтөбетінен – Қоқымбай, Көркембай, Жайсаңбай.
Марал ұрпақтарының шежіресін Әлиұлы Құмар мен Рәшит Шәбденұлы жинады.
 
Қожамжардын екінші баласы Токтамыс.

Одан бес бала – Елемес, Балқан, Әжімбет, Бөкембай, Жүсіп.
1.Елеместен – Мысық, Мүсіреп, Тілеп, Тілеубай, Сұқбай, Сасықбай.
Мүсірептен – Тұяқбай, одан Бекжан, Тоқжан, Ержан.
Бекжаннан – Тайлақ, Сарбас.
Сарбастан – Абызбай, Қалмантай, Ақпантай.
Абызбайдан – Жақсылық, одан Арман, Асылан.
Арманнан Тамир.
Асыланнан Бибарыс.
Қалмантайдан – Қайрат, Бекет.
Қайраттан Аян, Анияр.
Бекеттен Берік, одан Әлихан.
Ақпантайдан Есет, одан Азамат, Мақсат, Берік.
Беріктен Инсар.
 
Тоқжаннан Ділдабек, одан Елубай, Бақтыбай, Мөктібай, Мейрам, Қайрат.
 
Ержаннан – Закария, одан Сатыпалды, одан Батыржан, Марат, Батырхан.
Мараттан Бақтияр, одан Әлишер.
Батырханнан Бақтияр, Ринат.
Батыржаннан – Бауыржан, Теміржан, Мұрат, Болат, Жанболат.
Бауыржаннан Данияр.
Мұраттан Ернар.
Болаттан Нияз.
Жанболаттан Сабыржан.
 
Мысықтан – Бектаман, Тілеуберді.
Бектаманнан – Нұртаза, Тышқан, Әбіл.
Нұртазадан – Сапабек, одан Дүйсенбай, Талғат.
Әбілден – Борамбай, Жұмақан, Есенғали.
Борамбайдан –Қоқыш, Сәкен, Ғалымжан, Шыңғысхан, Әлібек.
Сәкеннен – Темірлан.
Жұмақаннан – Ермек, Лекер, Серік.
Лекерден – Ілияс, Олжас.
Серіктен – Әділхан.
Есенғалидан – Мырзабек, одан Нұржан, Кәкімбек.
Кәкімбектен – Берік, Есмырза.
 
Тілеубердіден – Баймұхамбет, одан Әлмұхамбет Әбдібек, Ғаппас.
Әбдібектен – Қайсар.
Қайсардан – Тыныбек, Өзбек, Кәрім, Әшім.
Тыныбектен – Аманкелді, Жанкелді, Қазбек.
Өзбектен – Қайыргелді.
Кәрімнен – Нұрлан, Тілеуберді.
Әшімнен – Марат, одан Әбілмансұр.
Ғаппастан – Кабдеш, қыздары Қарлыға, Қуаныш.
 
Тілеубайдан – Жанпейіс, Шолан, Нұрпейіс.
Жанпейістен – Досжан, Жүргінбек.
Жүргінбектен – Сәният, одан Есімжан, одан Жанпейіс.
Жанпейістен Саржан.
 
Сасықбайдан –Жанболат, одан Оспан.
Оспаннан Әбдіқалық, Қапар.
Әбдіқалықтан Байтас, одан Азамат, Серік.
Қапардан Жантас, одан Жұмабай, Жанкелді.
 
Тілеп Елемесұлынан Тілеміс, одан Байділдә, одан Жұмабек, одан Орал, Алтай, Қазыбек, Сарыбай, Ораз, Жәнібек, Нұрлан.
Оралдан Ермек, Рүстем, Жәнібек.
Рүстемнен Темур.
Жәнібектен Жасұлан.
Сарыбайдан Батырхан.
Ораздан Дархан.
Нұрланнан Арман, Серік.
 
2. Балқан Тоқтамысұлы, одан Қыпшақбай, Шоқай(шын аты Тұтқыш), Естекбай, Дүйім.
ҚыпшақбайданМырзатай, одан Асан, Төген, Жайнақ.
Асаннан – Алмас, Әбіл.
ӘбілденЖақия, одан Меңдібек, Көбей, Көпейбек, Жолдыбике.
Меңдібектен - Жолдыбек, Асылбек, Қосылбек, Жолшыбек, Елшібек, Айтшыбек, Нұрлыбек, Сүйінбике, Жұмабике.
Жолдыбектен – Диас, Гүлназ, Дияз.
Асылбектен – Жүнісбек, Салтанат.
Нұрлыбектен Нарқыз.
Көбейден –Қойшыбек, Тойшыбек, Дүйсенбек, Аида.
Қойшыбектен -  Алина, Нұрдана, Нұрислам.
Дүйсенбектен – Әлішер, Әнуар, Әлихан.
Көпейбектен – Кәкімбек, Әсел, Әйгерим.
Кәкімбектен – Жанелла, Әделла, Ясмин.
 
Шоқайдан Жантөре, Төребай, Төкебай, Құлбол.
Жантөреден – Өтеген, Нұржан, Сүлеймен, Ыбырай.
Нұржаннан –Данияр, Тілеуқабыл, Тілеу, Досым, Әлім.
Тілеуқабылдан – Көшербай, Нәсербай, Жазеке, Қали.
Көшербайдан – Сұраған, Таймас.
Сұрағаннан Жәнібек.
 
Тілеуден – Байсары, одан Мырзағали, Қуанышбай, Қуандық.
Мырзағалидан – Рахат, Сапар, Мұрат, Талғат, Самат.
Рахаттан Әлішер, Дәулет.
Сапардан  Руслан.
Мұраттан Ертан, Бауыржан.
Саматтан Арқат, Ернат.
Талғаттан Әлібек, Әділбек.
 
Қуанышбайдан – Марат, Серік.
Қуандықтан – Абылай, Ербол.
Ерболдан Сұлтан.
 
Ыбырайдан – Қабжан, Едірес, Қанапия, Сейпілмәлік.
Қабжаннан – Мінайдар, Жанайдар, Фазылахмет.
Жанайдардан – Нағашбай, Мәулет.
Фазылахметтен – Серік, Марат, Нұрлан.
Едірестен – Нұрахмет, Құрманғали, Нұртас, Оразбай.
Нұрахметтен – Ораз, Рақымжан, Мұхамбетжан.
Рақымжаннан Рауан.
Ораздан Есет, Әсет.
Құрмағалидан – Әлімжан, Нұрғали, Ерлан.
 
Нұртастан – Ерназар, Асқар.
Асқардан – Алмаз.
Оразбайдан – Абай, Ақылбек, Қуаныш.
Қанапиядан – Аманкелді, Мырзағазы.
Аманкелдіден – Нұрмат, Белгібай, Ерболат.
Нұрматтан – Ерлан.
Белгібайдан – Нұрлан, Әлішер.
Әлішерден – Әліби.
Ерболаттан – Данияр.
Мырзағазыдан – Қали, одан Серан, Әнуарбек, Аманжол.
Сераннан Кран, Есімхан, Жеңісхан, Алмат.
Краннан Қанат.
Жеңісханнан Әділ.
Алматтан Рамазан.
Әнуарбектен Қабылхан, Қабдырахман.
Аманжолдан Сейілхан, Далмат, Ақтарқын.
Сейілханнан Данияр, Дамир.
Далматтан Серік.
 
Сүлейменнен – Жүніс, Шәкір, Мәді, Қази, Қалуеден.
Жүністен –Ахмедия, Бақытжан.
Ахмедиядан – Қамиял, Ілияс, Ғизат, Миқади, Сейіл, Мұхтар, Мұқаш,  Аманбай, Исахмет.
Ілиястан – Талғат, Дәулет.
Талғаттан Бауыржан, Асанәлі.
Дәулеттен Қамал.
Ғизаттан – Ринат, Шыңғыс.
Ринаттан Амир.
Миқадидан – Жақия.
Сейілден – Даниял.
Мұхтардан – Арман.
Мұқаштан – Бахтияр, Саян.
Аманбайдан Мәди.
Исахметтен – Рәшит, Әли.
Әлиден Мансұр, Санжар.
 
Мәдіден – Жакен, одан Саятжан, одан Сәбитжан, одан Ерлан, Саят.
Қалуеденнен – Бабат.
 
Төкебайдан – Ақсақ, Нұрпейіс.
Ақсақтан – Әбу, Құсайын, Темірғазы.
Темірғазыдан Есет, Әжітай.
Әбуден Сұлтанғазы, одан Баймырза, Байбол, Ербол.
Баймырзадан – Нұржан.
Байболдан – Сәкен.
Ерболдан – Марат.
 
Құлболдан – Біржан, Қоңқас, Алмағанбет.
Біржаннан – Зейнеп, Рақыш.
Зейнептен – Хамит.
Қоңқастан – Әуезхан.
Құлбол Жалдама өзені бойындағы туыстардың арасында болған. Шамасы Бисенұлы Байжанды арқа сүйеп барған болуы керек. Құлбол Марал атамыздың Аманбайының Тоғанай Шалдың қарындасынан туады. Зираты Амантоғай (Аманкелді ауданы) ауылында. Бисенұлы Байжан Құлболға әрі туыс, әрі нағашысы болып келеді.
 
Ыбырайұлы Сейпілмәліктен - Бірмұханбет.
Бірмұханбеттен – Айдархан, Нұрмахан.
Айдарханнан – Талғат.
Балқанның Естекбайынан – Бақай, Сасай.
Бақайдан – Жиенбай, одан Кәдірбай, Сәтібай.
Кәдірбайдан – Мағзұм, Ахет, Жұмабай,
Жұмабайдан одан Кібірия.
Мағзұмнан – Қайырбек.
Ахеттен – Кеңесбай, Байқоныс(Байғон), Сүндетбай, Ақжамал, Қамбар, Алдоңғар, Байсенбай, Қонысбай.
Кеңесбайдан – Абай, Аблайхан, Медет, Аят, Абат, Нұржамал, Айнұр, Айгүл, Мақпал, Бақыткүл, Адай.
Абайдан – Батырхан, Ақбота, Назира.
Байқоныстан – Елібай, Асқарбек, Гүлшат, Ләззәт, Алтын.
Елібайдан – Сұлтан, Арлан, Диана.
Асқарбектен Ариана, Айдана, Ясмина, Анар.
 
Сәтібайдан – Досбол, Тоғай.
Досболдан – Қалима.
Тоғайдан – Атұлтан, одан Мұхтар.
Мұхтардан – Марат, Болат, Қайрат, Талғат, Мейрам, Қуаныш, Ғизат, Ғайша, Жанат.
Мараттан – Медет, Асылан, Бекзат, Мерей.
Болаттан – Ернар, Еркебулан, Бағылан.
Қайраттан – Жасұлан, Ерасыл, Жасұлан.
 
Талғаттан – Лағызбек.
Мирамнан – Қыдырәлі, Аяжан.
 
Сасайдан – Қарабек, Қожабек.
Қарабектен – Омар, Диін, Қожахмет, Қожай.
Қожайдан – Әбдеш, Бексұлтан.
Бексұлтаннан – Аманкелді, Жанкелді, Серік, Руслан, Мейрам.
Жанкелдіден – Марат.
Серіктен – Абай.
Русланнан – Рүстем.
 
Балқанұлы Дүйімнен – Көбелек, Исмағұл, Жалаңтөс.
Көбелектен – Елеу, одан Ыбыш, Қитық, Қасен, Естек.
Ыбыштан – Ахмет, Махмет.
Ахметтен – Кенебай.
Махметтен – Құмырзақ, Жақан, Нөкес, Орынбасар.
Қитықтан – Қапа, Қалиасқар.
Қападан – Жомарт, Атымтай, Асқар, Жанайдар.
Қасеннен – Құтан, Мәкіш, Тәуекел, Кәкімжан.
Естектен Тұрлыбек.
Тұрлыбектен Абылай, Абай, Болат.
Абылайдан Қанат.
Қанаттан Тамерлан.
Болаттан Нұрболат.
 
Мәкіштен – Сансызбай, Камиял.
Кәкімжаннан – Мағзұм, Сылқымбай.
 
Жалаңтөстен – Қабдолла, Ғабдүлмүтәліп, Қамза, Жемқан, Рамазан.
Қабдолладан  - Шәріп, Шәкір, Қайдар.
Шәріптен – Әлімжан, одан Төлеген, Тұрсын, Манарбек, Сапабек, Мұқан, Бауыржан.
 
Шәкірден – Ораз, одан Қуандык, Төлебай, Сүйіндік, Батыржан, Шалабай.
Қуандыктан – Ербол.
Сүйіндіктен – Азамат.
Қайдардан – Сейітқали, Сейіл, Мұхтар, Мұкаш, Алтынбек, Дүйсенбек, Ғалымжан.
Сейітқалидан – Рақымжан, Амантай, Бақытжан, Ысқақ, Смағұл, Ибраим.
Рақымжаннан Айтуар.
Амантайдан – Ермек, Ерназар, Ербол.
Бақытжаннан Жасұлан, Хасан.
Ысқақтан Жоламан, Еламан, Данияр.
Смағұлдан Мақсат, Мансұр.
Ибраимнан Әли.
Сейілден – Батырбек, Марат.
Батырбектен Жанат, Темірлан, Ансар.
Мараттан Ермек.
Мұхтардан – Болат, Жолат.
Болаттан Ахмет.
Жолаттан Сайын.
Мұқаштан – Ермек, Алтынбай.
Ермектен Бауыржан, Руслан.
Алтынбайдан Иманғали.
 
Алтынбектен – Серік, Қазыбек, Алдияр, Мадияр, Ахмет.
Қазыбектен Темірлан, Әлихан.
 
Дүйсенбектен- Нұрлан, Ержан, Мөржан.
 
Ғалымжаннан Ерғали, Серғали.
Ерғалидан Аманат.
Серғалидан Ердаулет.
 
Жалаңтөсұлы Ғабдүлмүтәліптен – Байтас, Шойынжан, Қаратай.
Байтастан – Сақтаған. Сақыш, Сейілхан, Сейтбек, Тумырза.
Сақыштан – Асылан.
 
Қаратайдан – Сүйенші, Қайрат, Молдағали, Бауржан, Ақтай, Абылай.
Қамзадан – Молдахмет, одан Байтұрсын, Құрман.
Байтұрсыннан – Марат, Руслан, Рустем.
Құрманнан – Қайрат, Азамат, Әскер.
 
Рамазаннан – Жантас, Бектас, Нұркей.
Бектастан – Жұмаш, Серік.
Жұмаштан Данил.
Нұркейден – Қабылхан, Есімхан, Берік.
Қабылханнан – Аслан, Жасұлан, Руслан, Теміржан.
Есімханнан Арыстан, Олжас.
Беріктен Ермек.
 
3. Бөкенбай Тоқтамысұлынан – Иса, Табылды.
Исадан – Балаби, Доспол.
Балабиден – Баттал, Мұрат, Жылқайдар.
Мұраттан – Есімжан, одан Алтай.
Табылдыдан Есбол.
Есболдан Беркінді, Еркін, Еркебай, Түркебай, Шалқар, Кенжебай.
Беркіндіден Жылкелді, Иманбай.
Жылкелдіден Нұрмағанбет, Тұрқан.
Нұрмағанбеттен Елікбай, Жұмаш.
Елікбайдан Базарбай, Кәдіржан.
Базарбайдан Дәурен, Дәуіт.
Кәдіржаннан Айдар, Қайдар.
Қайдардан Асқар.
Еркіннен Қожаболат, одан Тәйке, одан Жүсіпбек, Өсіпбек.
Еркебайдан Бітімбай, Нияз.
 
4. Әжімбет Тоқтамысұлынан Жақып, Бейсенбай.
Жакыптан – Ысқақ, одан Оспан, Әлім, Қосылбай, Әбдіғалым, Әбжан.
Оспаннан – Асайын, Құсайын.
Әлімнен – Асылбек.
Әбжаннан – Қасымбек, Есенжол.
Қасымбектен – Аманкелді.
Есенжолдан – Қайбар, Құдайберген, Жебе, Дәүіт, Қайрат.
Қайбардан – Бауыржан, Саян.
Құдайбергеннен – Шоқан.
Жебеден – Шыңғыс, Санжар.
Дәүіттен Дінмұханбет.
Қайраттан – Сұлтан.
Бейсенбайдан – Ибраим, одан Жайсан, Мәди.
Жайсаннан – Салық.
 
5. Жүсіп Тоқтамысұлынан – Жарасбай, Рүстембай, Бектеміс.
Жарасбайдан – Танатқан, Серәлі, Кінан.
Таңатқаннан – Есмырза, одан Рустем, Серік, Азамат.
Рүстемнен Әли, Әділ, Әнуар.
Кінәннан – Жарман, одан Жанкелді, Жасұлан.
Рүстембайдан – Есімбек, Рүстем.
 
 
Қожамжарұлы Шегірден –Майлыбай, Ұса, Тастан, Қоқай, Серең.
Майлыбайдан – Әлімбай, Ақпас.
Әлімбайдан – Көпен.
Ақбастан Кішкене, Кіжіке, Көзіке.
Кішкенеден – Ахмет, одан Сұлтанбек, Закария.
Сұлтанбектен – Әділхан, Фазылхан.
Әділханнан – Сейлжан, Ержан.
Фазылханнан – Ержан.
Закариядан – Әуезхан, одан Керім, Серік, Сейітжан.
Керімнен – Нұржан, Олжас.
Серіктен – Бекежан, Тұрсын, Жүрсін.
Сейтжаннан – Ерсін, Бақтияр.
Көзіке, одан Дүйсен, одан Долдабай, Әбжан, Өтеген.
Долдабайдан Әубәкір, одан Аяпберген, одан Ерік.
Әбжаннан Сейдаш, одан Көбен, Рәш, Жанайдар, Ахмет, Рақымжан, Қонысбай, Рақышбай.
Көбеннен Азамат.
Рәштан Қайрат.
Жанайдаран Азамат, Ақылбек, Жомарт, Болат, Айтжан.
Айтжаннан Төлентай, Серік, Жанайдар. 
Өтегеннен Іңкан, Кәкім.
Іңканнан Көшкінбай, Көшербай.
Көшкінбайдан Таңқыбай, Таңат, Жұмаш, Жұмағали, Төлеген.
Таңаттан Марат, Марс, Руслан, Аслан.
Мараттан Санжар, Сунат.
Төлегеннен Еламан, Ерасыл.
Кәкімнен Әбес, Амантай, Лашын, Мұқаш.
Әбестен Мұханбетжан, Базарбай, Талғат, Қайрат, Қанат, Дулат, Самат, Мирам.
Мұханбетжаннан Серік.
Қанатан Гүлзира, Жазира.
Саматтан Дулат.
Мирамнан Гүлмира.
Амантайдан Арман, одан Айбек, Асылан.
Лашыннан Қанат, Нұрлан.
Мұқаштан Елдар, Марат, Мұрат, Әмір.
Рақышбайдан Марат, Сұлтан.
Рәштен Нұржан.
 
2. Қоқайдан-Дербісалды, Қолбас, Қашқын, Босқын.
Дербсалдыдан – Жүніс, Жаманқұл.
Жүністен – Көшек, одан Мақыш, Баеке.
Мақыштан – Омар, Молдабай.
Молдабайдан – Сақтаған, Мырзалы.
Сақтағаннан – Дәулет, Данияр, Дәулеттен – Әділет.
Мырзалыдан – Еркін, Алдан, Арман.
Алданнан – Ескендір.
Баекеден – Төлеубай, одан Мейрамбек.
Босқыннан – Сыздық, Мыржақып, Әмірше, Көпел.
Мыржақыптан – Ақан, одан Қаби, одан Нұрлан.
 
Әміршеден – Бимолда, одан Нәби, Жақсылық, Жақсыбай.
Нәбиден – Әлімбек.
Жақсылықтан – Ғалымбек.
Жақсыбайдан – Ғалымжан.
Көпел Бозайұлынан – Төлеген, одан Құрмантай, Құрманғали.
Қалқайдан – Биғаш, Рақымжан.
Биғаштан – Сәлімжан, Әлімжан, Мәлік, Талғат.
Сәлімжаннан – Серік, Дәулет.
Рақымжаннан - Серік, Сералы, Нұржамал, Нұрия, Гүлжан, Гүлмира, Шолпан.
Серіктен – Темірлан.
Сералыдан – Данияр.
Әмірден – Мырзағали, одан Серік.
 
Қолбас Қоқайұлы, одан Әмір, Асат.
Әмірден – Алшан, Мамитан.
Алшаннан – Күпен, Ахмет.
Мәмитаннан – Төлепберген, одан Мейрам, Калижан, Ғалымжан, Күләш, Зағипа.
Мейрамнан – Ақынжан, Асылхан, Әділбек, Марат, Хамит, Сакен, Болат.
Асылханнан Жәнібек.
Мараттан Әнуар.
Хамиттен Аянат.
Болаттан Зарина.
Қалижаннан – Ербол, Нұрбол, Роза.
Ғалымжанан – Батыр, Гүлнар.
Асатан – Кембейіл, Сейіл.
 
Қашкын Қоқайұлыннан – Көтен, одан Ыбырай, Ахмет, Сыздық.
Сыздықтан – Айша.
Айша Тағышы, Байдаулет Кенжебай Байкүшікұлына ұзатылған.
 
Ұса, одан Қайранбай, Шауыпкел, Балтабек.
Қайранбайдан – Исабек, одан Дошпан, одан Байбатыр, одан Жүрсін, Жылқышы, Сапар.
Жылқышыдан Әнуар.
Сапардан – Данияр, Нұрсұлтан.
Шауыпкелден Мырзакелді, одан Тұрғынбай, Тұрғанбек.
Тұрғынбайдан – Тұрсын, одан – Ораз, Аманжол, Аманкелді, Ислам.
Тұрғынбектен – Қарбоз, одан Төлебай.
Балтабектен –Бақыр, одан Жармағамбет, одан Қазым.
 
Серең, одан Атшабар, Көбей.
Көбейден – Байжан, одан Асқар, одан Базарбай, одан Сайлау.
Атшабардан – Масақбай, одан Қаукетай, одан Қамшыбай.
Қамшыбайдан – Жақсылық, Төтен.
Жақсылықтан – Мендіқара, Ерік, Берік, Серік.
 
Тастан, одан Маңдай, Байғара, Кәрібай.
Маңдайдан – Шопан, одан Шон, Баймырза.
Баймырзадан – Қабыл, одан Ершекен, одан Жетпіс, Ертай, одан Абылай.
Байғарадан – Бекболат, одан Киікбай, одан Меңдібай, одан Тоқтасын, одан Ораз, Оңдасын, Ерлан.
Кәрібайдан – Бекіш, Сарсенбай, Жұмабек, Бозжігіт.
Бекіштен – Мырқымбай, Маусымбай, Тауқанбай.
Мырқымбайдан – Серікбай,  Еркін.
Серікбайдан Асхат, Азамат.
Еркіннен - Мейрам.
Маусымбайдан – Өсіп, одан Ошақ, Көшек.
Ошақтан – Серікбай, Азамат, Мәулен, одан Берік.
 
Сарсенбайдан – Меңдіхан, Сейілхан, Мереке.
Меңдіханнан – Есенкелді, Жанкелді, Нұрлан.
Есенкелдіден – Ақжігіт, Асылхан.
Жанкелдіден – Әліби, Ардақ.
Сейілханнан – Қайрат.
Мерекеден – Қанат, Роман.
 
Жұмабектен – Мұханбетқали, Меңдіғали.
Мұханбетқалиден – Серік, Сапарғали, Батырхан.
Меңдіғалиден – Нұрлан, Болат. Нұрланнан – Рахат.
 
Алдиярұлы Жанұзақ (Қарабалуан) – 1688 – 1749 ж.
        
Одан Жұмағұл, Ақмалай, Барақ, Меңіс.
Жұмағұл – 1713 ж. Ақмалай – 1715 ж. Барақ – 1717 ж. Меңіс – 1719 ж. туған.
 
Жұмағұлдан Ақсақал, Мамыт, Қыдырбай, Көкі, Шонай(Шыңқожа),  
Барқы,  Базар, Айтуған, Айбас.
Ақсақал, одан Абыл, Наурызбай, Қартабай, Қыйсық, Шәйіл, Дот, Өтеген,  
Шортабай, Тақыш, Ахмет, Егізбай, Шөжебай.
 
  1. Абылдан – Мұсабай, Тығырық, Күсеп, Бабақай, Қазыбай, Асан, Үсен, Қойшыбай, Ахат.
Мұсабайдан – Сауытбай, Дәуітбай, Қондыбай.
Сауытбайдан – Айса, Махмұт, Қамыт.
Дәуітбайдан – Мәжит, Қазыкен.
Қондыбайдан – Ілияс, Мәмбет.
Ілиястан – Сүндет, Астау.
Сүндеттен – Жұмағали, Балтабай, Ораз, Мейрам, Несібелді, Бәтима, Күлзайраш, Күлпәш.
Ораздан – Олжас, Алмас.
Мейрамнан – Жанибек, Қазыбек.
Астаудан – Рамазан, Жұмабек.
Рамазаннан – Руслан, Мархабат.
Русланнан – Шерхан.
Жұмабектен – Рауан, Аслан.
Мәмбеттен – Қуандық, Бораш.
Қуандықтан – Сапабек, Дәулет, Дулат.
Бораштан – Азамат, Сәулет, Дүйсенбек.
Дүйсенбектен – Алмат, Дәмір.
 
Тығырықтан – Шындаулет, одан Әміржан, Рақым.
Әміржаннан – Қаратышқан, одан Нұрлан, Нағашыбай, Мағауя.
Рақымнан – Қонырша.
Қоныршадан Серік, Берік, Төлеген, Олжас, Еркін, Мәлік, Бейсенбек, Сәрсен.
Серіктен Нұрсұлтан.
Беріктен Арман.      
Төлегеннен Ерасыл.
Олжастан Ералы.
Еріктен Еркін.
 
Үсеннен – Байеке(Баймағамбет). Одан Мағзұм, Хан, Есім, Сақыпжамал, Нұржамал(Жекей), Әпірез.
Мағзұмнан – Әлима, Дәмен, Әбдікәрім Қажы, одан Ғабдылқадым, Ғабдықалим, Ғабдылқайыр, Динара.
Ғабдылқадымнан – Әділ, Әсел.
Ғабдылқайырдан – Әлібек, Нұрбек.
Ғабдықалимнан – Алдияр, Әдемі.
 
Есімнен – Закария, Кенжеғұл, Мұхаммедия, Қалима, Әлпеш.
Закариядан – Мұрат, Болат, Гүлнар, Индира, Клара.
Мұраттан – Әсет.
Болаттан – Шыңғыс.
Шыңғыстан Даниял.
Кенжеғұлдан – Әмір, Талғат, Асхат, Гүлмира, Венера.
Талғаттан – Ілияс.
Мұхаммедиядан – Марат, Қайрат, Нұрлан, Роза, Ғалия, Әлия.
Мараттан  Рита, Артем.
Қайраттан Кәмила.
Нұрланнан Алина.
 
Күсептен – Байтұяқ, одан Садық, одан Ысқақ.
Ысқақатан – Әсия, Бибіғайша, Мұрат, одан Марат, Болат.
Мараттан Рамазан, Ақсезім, Елнұр.
 
Бабақайдан – Қоден, Бейбіт, Жантұяқ, Оспан.
Қоденнен – Іскедір, одан Бердібай, одан Бақытжан.
Бақытжаннан – Жанкелді, одан Нұржан.
Оспаннан – Мінайдар.
Мінайдардан Ғалымбек.
Ғалымбектен – Мейрамбек, Төлеутай, Сайлаубек.
Төлеутайдан – Рауан, Жасұлан.
Рауанан - Элвира, Сайда, Амили.
Мейрамбектен – Айдын, Ерман, Ерқанат.
Ерманнан - Ақжүрек, Расул.
Сайлаубектен – Ержан, Даурен.
Ержаннан - Нұржігіт, Айсұлтан.
 
Абылұлы Асаннан – Есжан, Қоқан, Есмағамбет, Ахмет.
Есжаннан – Әбдік, одан Мырзатай, одан Тұрғали(Тұраш).
Тұраштан – Нұрлан, Қанат, Нұрбол.
Нұрланнан Аслан.
Есмағанбеттен – Хамитбек, Әміртемір.
Хамитбектен – Ғалым, одан Бағытжан, Бағытнұр, Айгүл, Бибігүл, Бақыт.
Бағытнұрдан – Алмат, Алмас.
Әміртемірден – Бақытбек, Қайрат, Мұрат, Болат.
Бақытбектен – Бүркіт, Сырым.
Бүркіттен Әлішер.
Сырымнан Әрсен.
Қайраттан – Алмас, одан Ілияс.
Мұраттан – Сайд, Дархан, Әлихан.
Дарханнан Хамза, Әли.
Болаттан Әсел, Гүлназ, Назым, Маржан.
 
Ахметтен Омар, одан Алпысбай, одан Қалиолла.
Қалиолладан Абдолла, Сейфолла, Асқар.
 
Қазыбай Абылұлынан – Мендіқара, Шәкі, Досмағамбет, Бесбай.
    Мендіқарадан – Фазыл, Қалиахмет, Асқар, Сұлтанғали, Қажығали, Бекмағамбет.
Бекмағамбеттен – Молдағали, Әбдіғали.
Молдағалидан Күләш.
Әбдіғалидан – Марат.
    Шәкіден – Төкен, Нұрғазы, Ерғазы, Шүреке, Сұлтан.
    Нұрғазыдан – Талғат, Ошақбай, Балықбай, Күләш.
Талғаттан Нұрлан, Айнұр.
Балықбайдан Руслан, Динара.
Русланнан Мансұр, Арсен.
Досмағамбетен – Абдрахман, Байдрахман, Мешел.
Байдрахманнан – Женіс, одан Алмас, Сайлау, Жайлау, Қанжарбек.
Алмастан – Нәби.
Сайлаудан –Дулат.
Жайлаудан –Думан, одан Ғұмырлан.
Мешелден – Бекбосын, Дүйсенбек, Бейсенбек.
Бекбосындан – Жәдігер.
Дүйсенбектен – Бейсенбек, Бірімжан.
Бірімжаннан – Нұрасыл, Ерасыл, Ералы.
Бейсенбектен – Біржан, Әміржан.
Әміржаннан – Нұралы.
Біржаннан Нұрасыл.
 
Шәйіл Ақсақалұлынан – Байтілес, Жантілес.
    Байтілестен – Нұртаза, Нұрғожа, Тоққожа.
Нұртазадан – Қокан, Қалихан, Баймұрат.
Қоқаннан – Бақыт.
Баймұраттан – Мейрамбек, одан Бейсенбай, Ерсайын, Ерболат, Ерхан.
Бейсенбайдан –Серік, Берік.
Ерсайыннан –Еркебұлан.
Ерболаттан – Оразбай, Оразай.
    Нұрғожадан – Сейдахмет, Бажақай, Ақбажақ.
Сейдахметтен – Рамазан.
Ақбажақтан –Гүлсім, Нағима, Үміт, Айдарбек.
Айдарбектен Қайрат, Марат.
Мараттан – Қанат.
Тоққожадан – Байменді, Зейнолла.
Зейнолладан – Бексұлу, одан Найзағай.
Найзағайдан – Асылбек, Азамат, Данашах.
Тақыш, одан Құрмалай.
  Құрмалайдан – Балаби, Бимағанбет, Әмір, Көшен, Бекжан, Ақан, Кәкімжан.
Балабиден – Зия.
Зиядан – Әбілхан, Серік, Қуантай.
Әбілханнан Дина, Әлия.
Серіктен – Мәди, Медет.
Қуантайдан – Серік, Абзал.
Бимағанбеттен – Әубәкір, одан Мәру, Мәку.
Әмірден – Смағұл, Қараша.
Көшеннен – Орынша, Қонырша, Куаныш.
Қуаныштан Адай, Дүйсенбай, Әлімбай, Клара қажы.
Адайдан – Аманжол, Ерболат, Данияр.
Дүйсенбайдан – Жанболат, Қамбар, Амантай.
Әлімбайдан – Нұрболат, Дәурен.
 
Бекжаннан – Сейілхан, Сағира, Нәзен.
Сейілханнан – Қазкелді, Құскелді, Дүйсенбай.
Қазкелдіден – Канат, Самат.
Құскелдіден – Олжас, Алмас.
Алмастан – Әлібек.
 
Аханнан – Әуезхан.
 
Ақсақалұлы Егізбайдан – Маралбай, Наурызбай, Оралбай.
Маралбайдан – Қожахмет, Сейдаз, Мақай, Мұқан.
Наурызбайдан Қадиша.
Мұқаннан Сәлиха.
Оралбайдан – Қали, одан Тілеуберген, Әбілқайыр.
Тілеубергеннен – Батырқайыр, Әбдіқадыр.
Батырқайырдан – Қанат, Ахат.
Қанаттан – Бекнұр, Ернұр, Сырым.
Әбдіқайырдар – Берік, Азамат, Ерсайын.
Ерсайыннан – Жігер.
Әбілқайырдан – Серік, Жеңіс.
Серіктен – Әділет.
 
Шортабай Ақсақалұлы, одан Дар, Оразалы, Қыдырәлі, Оспан.
Дардан Дайыр, одан –Кәмел, Шәріп.
Кәмелден – Дәуренбек, Бисембек, Қайдар, Дүйсенбай.
Дүйсенбайдан Айдар, Мейрам, Ардақ.
Айдардан Нұрәділ, Елдос.
Мейрамнан Темірлан.
Ардақтан Нұртілеу.
Дәуренбектен – Руслан, Жасұлан.
Бейсембектен – Медет, Әсет.
Қайдардан – Әділет.
Шәріптен – Жауынбай, одан Түлкібай, Сайлаубек,Азамат, Рүстем, Сағадат, Азамат, Салтанат.
Түлкібайдан – Қайрат, Бағдат.
Қайраттан Ғизат, Изат, Ләззәт.
Изаттан – Шадияр, Алдияр.
Бағдаттан – Елнұр, Гүлнұр.
Азаматтан – Әмір, Темір, Әлнұр.
Рүстемнен – Шәміл.
Сағадаттан – Диас, Мирас.
Сайлаубектен – Аслан, Ғасырбек, Алмас, Қолғанат –одан Әлинұр.
 
Шортабайұлы Қыдырәліден Сыздық, одан Жаңаберген, Қаратай, Омар.
Жаңабергеннен Оразбай, Ғани, Саламат, Ерлан. Ғанидан Тұрар.
Оразбайдан Самат.
Қаратайдан Бексұлтан, Айсұлтан, Нұрсұлтан.
Омардан Қонырша.
 
Базарұлы Айшуақ. Одан Бұланбай, Шонтабай, Қуаныш.
Бұланбайдан Байсары, одан Әбен, Ыбырай, Садық.
Қуаныштан Атымтай, Нұржан, Сары.
Атымтайдан Жағыпар, одан Сапарбай, Бағытжан.
Сапарбайдан Серік, Қуаныш, Болат, Руслан.
Нұржаннан Қабдырахман, одан Сембай, Дүйсенбай, Жұмакүл.
Сарыдан Сейітқали , Құлбас, Айтқұл.
Шонтабайдан Тәтембай, Тұрсынбай. Тұрсынбайдан Нағима
Тәтембайдан Өбәйт (Әбдуахит), Әбдірахман, Әбдіхалық, Батира, Жамал.
Әбдуахиттен Қабдыраш, Бибіажар, Бибікен.
Қабдыраштан Қайролла, Қабимолла, Тұрғынбай, Кеңесбай, Ғайнижамал, Бағытжамал, Сәлима.
Қайролладан Дихан, Дархан, Гүлмира, Индира, Айсұлу, Салтанат
Диханнан Сұлтан
Дарханнан Бауыржан
Қабимолладан Нұрым, Ерлан, Айкүміс, Айнаш.
Ерланнан Рамазан
Нұрымнан Ақбота.
Тұрғынбайдан Нұрлыбай, Данагүл, Жаңагүл, Гүлзина
Кеңесбайдан Нұрдаулет, Ғабиден, Гүлзира, Гүлжиһан, Ақмарал
Нұрлыбайдан Айбын.
 
 Барқыұлы Дүйсек
Дүйсектен –  Қойшыбай, Бажақ.
Қойшыбайдан – Байтілеу, Жаңбыршы, Жақсыбай.
Жаңбыршыдан  – Жаман, Төлеген.
Жаманнан –  Төлеубай, Шоқан, Майтөбе, Құрманғали, Жолдыбек, Досжан, Қосжан, Хасен.
Төлеубайдан – Нағашыбай, Төкеш.
Нағашыбайдан – Тасқынбай, одан Абылай, Нұрхан.
Шоқаннан – Айтқұл, Аманжол, Аманкелді. Айтқұлдан –  Уалихан, Қалихан, Есімхан, Нұрлан, Ерлан, Алмагүл.
Қалиханнан – Бағдат, Азамат
Есімханнан – Әмірқұл
Нұрланнан – Данияр
Ерланнан – Даниял
Майтөбеден – Рамазан, одан Ақайбек, Тайбек.
Тайбектен Айбек.
Ақайбектен – Шыңғысхан, Айбек, Айдар.
Құрманғалидан – Өмірхан Төлеухан, Әлихан, Мейрамхан, Майраш.
Өмірханнан Рузана, Маржан, Әйгерім, Толқын.
Төлеуханнан Ілияс, Әлиханнан Темірлан.
Мейрамханнан – Олжас, Асылан.
Асыланнан – Елжас, Әлтайым.
Жолдыбектен – Айтбай, Таймас. Таймастан Серік.
Досжаннан – Қасқырбай, одан Ербол, Есбол. Есболдан Ернар.
Хасеннен – Мұрат, Марат.
Мұраттан – Қанат. Мараттан – Қайрат.
Төлегеннен Әуелбек
Әуелбектен – Бөлтірік, Бүркіт, Қасымхан, Жұмақан.
Бүркіттен – Асылхан, Бағытжан.
Жұмақаннан – Ерболат, Жанболат.
 
Бажақ Дүйсекұлынан – Ермұқан, Қалмағанбет.
Ермұқаннан – Қауа.
Қалмағанбеттен – Қара(Дастан), Сары(Досжан).
Қара(Дастаннан) – Жақсылық, Кәкен. Кәкеннен Серік.
Жақсылықтан – Асылан, Руслан, Есенжол, Жасұлан, Нұрлан, Ерлан, Біржан, Мирам.
Асыланнан – Қанат, Рустем.
Русланнан – Ахат, Айдос.
Есенжолдан –Азат, Азамат.
Жасұланнан – Руслан.
Нұрланнан – Самат
Ерланнан – Жомарт, Бекзат, Мақсат.
Біржаннан –Жаң
Сарыдан (Досжан) – Аманжол.
Аманжолдан –Серікбол, Ербол, Байбол, Байболсын, Жанболат, Назгүл, Рыскүл, Алмагүл, Тәттігүл.
Серікболдан – Қасқырбай, Серік, Нұрислам.
Ерболдан  – Бекболсын.
Байболдан – Бекбол
Байболсыннан – Исламбек.
 
Шонай(Шынқожа) Жұмағұлұлы
Одан Ердене, Күшен, Күнес, Ермек, Қойкелтір.
 
Күнестен – Әзберген, одан Жамбыл, Жұрқанбай, Мейрамхан, Кәрібай, Көкен, Дәрібай.
Жамбылдан – Елеусіз, Елеміс, Төленді.
Елеусізден – Бақыткерей, Нұрлан.
Нұрланнан – Марат.
Мейрамханнан – Ғани, одан Совет.
 
Ердене Шонайұлы, одан Қаумен, Тоқан, Добай.
Қауменнен – Серікбай.
Тоқаннан – Тәжібай, одан Төлебек, Әсембек, Өсіп.
Добайдан – Өтетілеу, Қойшы.
Өтетілеуден – Бекет, Құлмағанбет, Дәуренбек.
Бекеттен – Алмат, Әлімжан, Ахметжан, Бағытжан, Төленді, Аманкелді, Қуаныш, Азамат.
Ахметжан Бекетұлы, одан Мұхтар, одан Азамат, одан Диас, Давид.
Төлендіден – Бәкіжан, Темір, Боранбай.
Бәкіжаннан – Әділ.
Аманкелдіден – Тоқтар, Марат.
Қуаныштан – Назар, одан – Ахметжан.
Дәуренбектен – Ахмет, Нұрахмет, Жамбыл.
Добайұлы Қойшыдан – Есмағанбет, Тасмағанбет.
Есмағанбеттен –Қара.
Тасмағанбетен – Мырзахмет, одан Марат.
 
Күшен Шонайұлы, одан Қосылбай, Майлыбай, Қылышбай.
Қосылбайдан – Тұрсынбек, одан Өмірбек, Өмірбай, Барақ.
Өмірбектен – Ғалым, Рахым, Жұмағали, Есенғали.
Ғалымнан Мұрат, одан Жәнібек.
Жұмағалидан Әли.
Есенғалидан Өмірзақ.
Өмірбайдан Батырхан, одан Серік.
Майлыбайдан Белгібай, Ділдабек, Қорғанбек, Сәден, Әуелбек.
Белгібайдан – Сәндібек, Алтынбек, Кемел.
Сәндібектен – Әжікен, Мұхамбет, Тотан, Қоңыр, Біркеш.
Кемелден Алмат, одан Талғат, Талап.
Талаптан Олжас, Диас.
Талғаттан Аппаз, Алмаз, Абзал.
Аппаздан Сұлтан.
Әуелбектен Ахмет, Сәлімжан, Ахун.
Сәлімжаннан Марат, одан Артем, одан Андрей.
 
Қылышбайдан Құсайын, Оразақ.
Құсайыннан Тілеген, Қасымжан.
Тілегеннен Әлімжан, Нұрғазы, Пайзор, Қайыржан, Қайырбек.
Нұрғазыдан Серік, Серікбай, Нағашыбай, Ауданбай, Ерғазы.
Серіктен Азамат, одан Әмір.
Серікбайдан Елдос.
Нағашыбайдан Дархан.
Ауданбайдан Рахат, Асхат, Мерхат.
Қайыржаннан Оразхан, Азамат.
Қайырбектен Асылбек, Болат, Айдар.
Асылбектен Сұлтан, одан Асанәлі.
Болаттан Бекзат, Данияр.
Айдардан Наурызбай.
Оразақтан Қаратай, Алатай.
 
Жұмағұлұлы Көкі.
Көкіден Оңғарбай, одан Нұрмағанбет, Дина.
Дина(1877-1957ж.) жазушы Ғабит Мүсіреповтің шешесі.
Нұрмағанбеттен Молдағазы, Серғали.
Молдағазыдан Тасқайыр, Қалиаш.
Тасқайырдан Баязит, Жанкелді, Бағытжан.
Жанкелдіден Нұрсұлтан.
Бағытжаннан Ринат, Жанат.
Қалиаштан Ғабит, Қалыбек.
Ғабиттен Талғат, Руслан.
Серғалидан Бәкір, одан Дәулеткелді, Бақытжан.
Дәулеткелдіден Арман, Балдырған, Нұрлан, Дархан, Төрехан.
Арманнан Дулат, Теміржан, Арлан.
Арланнан Ағынтай, Мансұр.
Балдырғаннан Аслан.
Нұрланнан Арыстан.
Дарханнан Нұралы, Нұрдәулет.
Төреханнан Санжар.
Бақытжаннан Серік, одан Азат.
 
Жұмағұлұлы Айбас
Одан Тоғызбай, Тәжібай, Базарбай.
Тәжібайдан Жүсіпбек, Өсіпбек, Әсембек, Асылбек, Төлебек.
Төлебектен Бақыт, Кенжебек.
Базарбайдан Қайралап, одан Үмітбай, Сейтен, Мазан, Ғазиза, Кәмила, Ажар.
Үмітбайдан Меңдіахмет, Ахмет.
Меңдіахметтен Жұмабек, Жұмағали, Марал, Бағытжан, Қанат.
Жұмабектен Дәулет.
Жұмағалидан Алмаз, Олжас.
Маралдан Даниял.
Бағытжаннан Әнуарбек.
Ахметтен Азамат, Асылбек, Ермек.
Сейтеннен Ашен, Төлеген, Төлебай, Төлетай.
Ашеннен Әмір, Алмат.
Төлегеннен Ербол.
Төлетайдан Азамат, одан Алмазбек.
 
Жұмағұлұлы Қыдырбай
Одан Жолдыбай, Айтбай, Қарабатыр, Шуат, Жолымбет.
Айтбайдан Жұрынтай, Шүңірек, Лек, Қойшығұл, Әлкей.
Жұрынтайдан Әлдеш, Әлімбай, одан Ақбажақ.
Ақбажақтан Тоқтар, Қасен, Төлепберген.
Қасеннен Руслан.
Төлепбергеннен Рүстем, Дастан.
Әлдештен Жақсылық, Садуақас, Таубай, одан Райжан, одан Алданай.
Алданайдан Жұмабай, Аяпберген, Асқарбек.
Жұмабайдан Әди.
Аяпбергеннен Әли, Әлишер, Әзиз.
Жақсылықтан Кентай, Қайырбек, Қонжатай.
Қайырбектен Бақыт, Қайдар, Айдар.
Бақыттан Айдос.
Қайдардан Елдос, Айбек.
Айдардан Бердібек, Сабыржан, Нұрлыбек.
Шүңіректен Өтеке, Есеке.
Есекеден Қуанышбай, одан Інжухан, Әмірхан.
Лектен Елеусіз.
Қойшығұлдан Әбдіғали, одан Жанайдар, Бәтима, Бақыт.
Жанайдардан Марат, Беркен.
Әлкейден Райымбек. Одан Кәрім, Ашықбай, Жақсыбай, Зілиха.
Кәрімнен Абай, Дүйсенбай, Жібек.
Абайдан Еламан.
Дүйсенбайдан Жәнібек, Ақпан, Ердәулет.
Ашықбайдан Жұмабай, Дауылбай, Рыспай, Оразбай, Дәурен, Бейсенбай, Зибагүл, Айгүл.
Жұмабайдан Аслан, Жасұлан, Әсем, Әсия.
Асыланнан Мағжан, Бекарыс.
Оразбайдан Руслан, одан Нұрислам, Мұханбетәлі.
Бейсенбайдан Нұрсұлтан, Бексұлтан, Серікболсын, Әйгерім.
 
Қыдырбайұлы Шуат, одан Баянтай, Көбек, Қозыбақ, Рүстем.
Баянтайдан Берген, одан Есжан, одан Қаби.
Көбектен Дүзік.
Қозыбақтан Жүніс, Жүсіп, Дүйсенбай.
Жүсіптен Қабден, одан Шәмшиден, Бүркітбай, Рахима.
Шәмшиденнен Жәнібек, Аманболат, Әсел, Әсем, Мейрамкүл, Қазынакүл.
Жәнібектен Кәусар, Інжу, Фатима.
Аманболаттан Томирис.
Бүркітбайдан Қонысбай, Ажаркүл, Анаркүл.
Рүстемнен Досмағанбет, Қойшығұл, Ахмет.
 
Қыдырбайұлы Қарабатыр
Одан Қамысбай, Көпжасар, Шалдыбай.
Қамысбайдан Ыбырай, Сәрсенбай.
Ыбырайдан Баймолда, Тойкен.
Баймолдадан Қайырбай, Кенжебай, Қазынагүл.
Қайырбайдан Кенжеғали, одан Достан, Айгүл.
Кенжебайдан Дархан, Салтанат, Светлана.
Тойкеннен Балтабай, Аманжол, Базаркүл, Балжан, Айнұр, Мәлике.
Балтабайдан Бекен, Қанат, Мұрат, Гүлмира, Сағадат, Жанар, Айжан, Жібек.
Бекеннен Мағжан, Тоғыжан.
Қанаттан Аружан, Нұржан.
Мұраттан Еркежан.
Аманжолдан Дулат, Әділет, Аяжан, Айша.
Дулаттан Аянат.
 
Сәрсенбай Қамысбайұлынан Бұхарбай, Базарбай.
Бұхарбайдан Серікбай, Аманбай, Наурызбай, Ақжамал, Күнжамал, Сәуле, Зәуре, Нұржамал.
Серікбайдан Берікбай, Жадыра, Толқын.
Базарбайдан Сағымбай, Әділбай, Мырзабай, Ақылбай.
 
Қарабатырұлы Көпжасар, одан Малдыбай, Тобылбай.
Малдыбайдан Қайныкеш, одан Базарбек.
Базарбектен Тұрлыбек, Нұрлыбек, Батырбек, Гүлнәр, Ақмарал, Шынар, Нұргүл, Әлия.
Тұрлыбектен Айнұр, Айгүл.
Тобылбайдан Мұқатия, Жармағанбет.
Мұқатиядан Темірбай.
Темірбайдан Сәбит, Ерлан, Нұрлан, Боранбай, Жанболат, Күлайым, Күлімжан, Жәмилә.
Ерланнан Елнұр, Рамазан.
Сәбиттен Саягүл, Ботакөз, Раушан, Қымбат.
Нұрланнан Арман, Нұрхан, Нұрлыбек, Алтынкүл.
Ерланнан Ділназ.
Боранбайдан Нұрлыбек, Кәмила, Нұрайым, Аяулым.
Жанболаттан Асылхан, Жәния.
Жармағанбеттен Егіншібай, Карбоз.
Егіншібайдан Балғабай, Жаңбырбай, Бейсенбай, Мейрам, Ерболат, Жанболат, Бекболат, Жанат, Манар, Алтын.
Балғабайдан Тұяқ, одан Сырым, Сәбина.
Жаңбырбайдан Мейрамкүл, Айгүл, Данагүл, Марал, одан Дәулет.
Бейсенбайдан Жәнібек, Жансұлтан, Ернар, Ерасыл, Жұлдыз, Пернегүл.
Жәнібектен Ұлан.
Мейрамнан Руслан, Айбол. Русланнан Бибарыс, Нұргүл.
Ерболаттан Еламан, Нұрсұлтан, Серік, Маржан, Аяужан.
Жанболаттан Аян, Жалғас, Кәусар.
Бекболаттан Аманкелді, Рүстем, Күмісай, Роза.
Рүстемнен Ержан.
Карбоз Жармағанбетұлынан Марат, Азамат, Асқарбек, Өмірбек, Абылай, Болат, Ералы, Мұрат, Тамаша.
Ералыдан Нұралы.
Мұраттан Еркеш, Лаура, Айтолқын.
Азаматтан Томирис, Нұрсая.
Абылайдан Раяна, Аруан, Әлиа.
 
Жұмағұлұлы Айтуған
Одан Аман, Сатыпалды, Боран. 
Сатыпалдыдан Әлім, Еменәлі, Есенбай, Шөкен, Есеней.
Әлімнен Сыздық, Оспан, Әбіш.
Еменәліден Уәли, Құсайын, Жақан, Мырзахалық, Тоқсейіт.
Тоқсейіттен Смағұл, Қойшыбай, Қабдірашит, Сабақ, Жақан.
Жақаннан Мұқаш.
Мұқаштан Сайлаубек, Айбек, Мейрамбек, Қорғанбек, Жәнібек, Дауренбек, Жанна, Зәмзат, Гүлжат, Тұрсынкүл, Гаухар, Баян, Ақбаян.
Сайлаубектен Заманбек, Ақбаян.
Айбектен Жандарбек, Әлбина, Мунила.
Мейрамбектен Заттыбек.
Қорғанбектен Нұрбек.
Жәнібектен Алтынбек, Әділбек.
Дәуренбектен Батырбек, Балғынбек, Зілила, Әлиша, Мәдина.
Есенбайдан Мұқыш, Сәт(Әбенғали), Әбдіғали, Егізек.
Мұқыштан Әбдірахман, одан Бейбітхан, Төлеухан, Мейрамғали, Әбунасыр.
Бейбітханнан Бағдат, Болат.
Бағдаттан Әлібек, Әміре.
Болаттан Тәмір, Айзере.
Төлеуханнан Бақытбек, Жәнібек.
Бақытбектен Әбділхаким, Әбділхазиз, Мейрамхан, Жанерке, Қаршыға, Сымбат, Қымбат.
Мейрамғалидан Әл–Фараби.
Әбунасырдан Сәулет, одан Мәдина, Ақерке.
Сәт (Әбенғали), одан Қиуаз, Зейнолла, Тасжан.
Қиуаздан Ғиният, одан Орал, Қайрат, Айгүл, Гүлбадан.
Қайраттан Серікболсын, Тоймереке, Назерке, Дарина.
Оралдан Нұрбек, Бекжан, Әлинұр.
Зейнолладан Иманбай, Қайыржан.
Иманбайдан Салтанат.
Қайыржаннан Алтынбек, Жазира, Шолпан, Әсемгүл.
Тасжаннан Бақытжан, одан Айбек, Дінмұхамбет, Әлібек.
Айбектен Әлинұр.
Әбдіғалидан Қасымхан, одан Нағашыбай, Мәлік, Дәулет.
Нағашыбайдан Ұзақбай, Нұрболат, Нұрсат, Ақмаржан, Ақмарал.
Ұзақбайдан Бекжан.
Мәліктен Әлиман.
Дәулеттен Бекнұр, Әлинұр, Мағжан, Ақбота, Аружан.
Егізектен Смағұл, одан Айткүл, Құралай.
Есеней Сатыбалдыұлынан Тәпел (Есмағанбет), Әбдіхалық.
Тәпелден Жүніс.
Жүністен Әділет, Түсіпхан, одан Марат, Оралхан, Азамат, Айбек.
Азаматтан Жанерке, Жанайым, Жебе.
Әділеттен Серікжан, Білімжан, Нұрымжан, Гүлнаржан, Гүлімжан.
Серікжаннан Абылай.
Әбдіхалықтан Жанша, Ғазез.
Ғазезден Самғат, Сағадат.
Самғаттан Нұрасыл, Арайлым, Гүлжат.
Сағадаттан Санат, Ерасыл.
Боран Айтуғанұлы, одан Қабыл, Төлеубай, Торғай, Ермағанбет, Ысқақ.
Қабылдан Қойғара, Өрғара.
Төлеубайдан Ақтас, Байтақ, Қошмағанбет.
Торғайдан Садан, Жақия, Сейітқазы.
Жақиядан Көшкінбай, одан Қойшыбай, Тұяқ, Малшыбай, Көшекбай, Жолдыбек, Бейсенбай.
Қойшыбайдан Олжас, Нұрбол, Елдос, Медет, Оралхан, Нұрболат, Инабат.
Елдостан Аруана.
Оралханнан Нұргүл.
Олжастан Шерхан, Дархан, Шахмардан.
Медеттен Ғиният, Айдос.
Тұяқтан Айбек, Ербол.
Айбектен Шыңғыс, Дамир, Ділназ.
Ерболдан Дарын, Жігер, Іңкәр, Кәусар.
Малшыбайдан Еркебұлан, Руслан, Аслан, Гүлдана, Гүлбаршын.
Еркебұланнан Ибраһим, Ислам, Інжу.
Еркебұлан Қожамжар атамыздың Маралдан тарайтын ұрпағы ақын Бейсенұлы Байжанға (1843-1918) көктас қойып, зиратын 2017 жылы қоршады. Байжан Бейсенұлы Амантоғай еліндегі Таз руындағы туыстарында болып, сол жақта қайтыс болған. Зираты Амантоғай (Аманкелді ауданы) елді мекенінде.
Асланнан Абдулаһ, Әміре.
Көшекбайдан Ерболат, Жандос, Ерасыл, Мұханбетжан.
Жолдыбектен Жомарт, Азамат, Гүлмара, Гүлзира.
Жомарттан Нұрислам, Ернұр, Ерлан, Незим.
Азаматтан Ринат, Рахат, Әсел.
Бейсенбайдан Айдар, одан Айбаршын, Гүлнұр.
Ысқақ Боранұлынан Ерғазы, Нұрғазы.
Нұрғазыдан Асқар, Серік.
Серіктен Берік, Қайыржан, Бауыржан, Айсұлу, Күнсұлу.
Беріктен Бағытжан.
 
Аман Айтуғанұлынан Есентай, Есенбақ, Сейіл.
Есентайдан Әбен, Жұқа, Әмірхамза.
Әбеннен Салық, одан Ерсайын, Қабелқият.
Ерсайыннан Қуатбек, Бақытбек, Медет.
Қабелқияттан Ризат.
Әмірхамзадан Нұрсейіт, Мырзамсейіт, Тұрсынбек.
Нұрсейіттен Түсіпбек, Мейрамхан, Дүйсенбек, Жеңіс, Сапар, Ербол, Нұрлыбек, Серік, Гүлбану, Күлімжан, Ләззәт.
Түсіпбектен Кәмшат.
Мейрамханнан Ислам.
Дүйсенбектен Досбол, Айбол, Нұрбол, Бану, Жайна.
Жеңістен Нұрислам, Маржан.
Сапардан Нұрсұлтан, Кәмшат.
Ерболдан Кәмшат, Айынұр.
Мырзамсейіттен Ақмарал, Сәбит, Ғабит, Темірлан. Мадина, Ақбота, Қымбат.
Сәбиттен Мәдина, Ақбота, Қымбат.
Ғабиттен Томирис.
Тұрсынбектен Нұрлан, Гүлнар, Бақыткүл, Аққайың, Зәмзәгүл, Арайлым.
Нұрланнан Темір, Батыр, Жандос.
Сейіл Аманұлынан Жалмағанбет (Жалақ).
 
Мамыт Жұмағұлұлы
Одан Тәстемір, Қарақыз.
Тәстемірден Меңдібай, Жолбарыс.
Меңдібайдан Алдаберген, Әлімбай, Исеке, Исабек, Омар, Оспан.
Алдабергеннен Таухан, одан Айтахай, одан Сағымбай.
Сағымбайдан Есімхан, Сәпкен, Нұрлан, Рамазан, Бейсенбай.
Әлімбайдан Жармұханбет, одан Тасахмет, Сейітжан, Көпей.
Тасахметтен  Нұрқан, одан Дүйсен.
Көпейден Молдағұл, Молдабай, Дәней, Дәндібай, Кенжебай.
Исекеден Шәйке, одан Жанахмет, Қожахмет.
Жанахметтен Нұрахмет, одан Тұрсын, Серік, Берік.
Тұрсыннан Ерсайын.
Серіктен Әділ, Сұңғат.
 
Қожахметтен Биахмет, Мырзахмет, Жантай, Теміртай, Жанатай, Болатай, Асылбек, Ақпантай.
Биахмметтен Азамат.
Мырзахметтен Азат.
Жантайдан Диаз.
Теміртайдан Әнуар.
Жанатайдан Арман.
Болатайдан Нұрсұлтан.
Асылбектен Данияр.
 
Меңдібайұлы Омар, одан Ерғали, одан Жанайдар.
Жанайдардан Берік, Аслан.
 
Оспан Меңдібайұлы, одан Шаймұрат, одан Кәкім.
Кәкімнен Кеңесхан, Серік.
 
Жолбарыс Тәстемірұлы
Жолбарыстан Ерден, Ерменқазы, Мекебай, Шалабай, Сүлеймен.
Ерденнен Әлжан, Бекман.
Әлжаннан Дүйсенбек, Сәруар.
Дүйсенбектен Баттал, Айтбай, Бейбіт, Қайрат, Сағит.
Батталдан Асқар, одан Ералы.
Айтбайдан Тұрдыбек, Олжас.
Қайраттан Ерлан.
Сағиттан Жұмағұл, Алдияр, Әлжас.
Бекманнан Жамбыл, одан Азат.
 
Ерменқазыдан Сайдалы, Сердалы, Қабидолла, Ерғазы, Әбдіғали.
Сейдалыдан Асқар, Қайсар, Аманбай.
Асқардан Төлеу, одан Серікбай, Сарыбай, Аманкелді.
Сердалыдан Бейсен.
 
Қарақыз Мамытұлы, одан Бәйімбет, Тақырбас.
Бәйімбеттен Нүркебай, одан Жандар.
Жандардан Бақытбек, Ақылбек, Болат, Берік.
Бақытбектен Әнуар, одан Мұрат.
Болаттан Жалғас, Олжас.
Тақырбастан Қасен, одан Әбек.
 
Жанұзақ (Қарабалуан)ұлы Ақмалай (шын аты Ақмолла) 1715ж. туған, 1755 жылы қайтыс болды.
 

Ақмалайдың бес әйелінен Жаң, Шоқанай, Шынтемір, Темірбек, Көшет, Бектібай, Шеку, Өлмес, Әшет.
 
Жаңнан Жазы, Жәнібек, Әлібек, Жақанай.
Жазы (1801-1846ж.)
Жазыдан Беген, Игілік, Игісін, Байтұрсын.
Бегеннен – Байжан, Төлеген, Төлебай, Омар, Ыбырай, Сүлеймен, Қисамедден, Қожаш, Ахмет.
 
Байжаннан Әбділдә, Ділмаханбет, Қали, Уәли.
Әбділдәдан Сейпілмәлік, Бағай, Ғаззам, Жақия, Мінайдар, Қайролла.
Сейпілмәліктен Баттал, Бағаш.
Бағайдан Серік, Арман.
Ғаззамнан Қази, Қами, Ерік.
Қазидан Арман.
Қамидан Арман.
Жақиядан Темір.
Қайролладан Хамит, Рәшит, Қайыргелді.
         Хамиттен Марат.
Рәшиттен Ерік, Берік, Серік.
         Қайыргелдіден Данияр.
Ділмаханбеттен Ахат.
Мінайдардан Ғани.
Қали Байжанұлынан Имансадық (Обағансадық), Ақан.
Имансадық (1896-1946ж.), одан Ақмырза, Нығыметжан, Ахметжан.
Ақмырзадан Алмат, Марат, Асқар.
Мараттан Данияр.
Нығыметжаннан Бейбіт, Ораз, Жұманай.
Бейбіттен Ғабит, Сәбит, Диас.
Диастан Мәди, Нияз.
Ораздан Аманжол, одан Ермек, Нұралы.
Жұманайдан Олжас, одан Шыңғыс.
Ақаннан Махметжан, Таранқұл, Ерік.
Махметжаннан Серікбай, Мырзабай, Берік, Далабай.
Еріктен Болат, Нұрлан.
 
Уәли Байжанұлынан Қаратай(Мұхамедияр)
Одан Шора, одан Қайрат, Талғат.
Талғаттан Темір, Олжас.
Темірден Әлихан, Аслан.
Олжастан Жалғас, Ибраһим.
 
Омар Бегенұлы, одан Аякөз(Күнше), Қызыр(1902-1932), Көпей, Сүтәй(Бөпежан), Қанар.
 
Төлеген Бегенұлы, одан Нұрпейіс, Сапа, Қайсар, Смағұл, Ділім, Айша.
Нұрпейістен Шайсұлтан, Ысқақ.
Шайсұлтаннан Есқазы, Мырзатай, Досқазы, Сатыбалды.
Есқазыдан Шамғұл, Меңдібай, Ермек, Асылхан, Ораз, Батырхан.
Шамғұлдан Алмат, Марат.
Меңдібайдан Асхат.
Ермектен Рустам.
Ораздан Әділ.
Батырханнан Әнуар.
Мырзатайдан Әуез, Ерлан, Гүлмира, Гүлзия.
Әуезден Мұхтар.
Ерланнан Айат, Асанәлі.
Сатыбалдыдан Қайрат, Болат.
Қайраттан Бархыт.
Болаттан Жақсылық.
 
Ысқақ Нұрпейісұлынан Марден, Ертай(Ерғазы).
Марденнен Мұса, Ержан, Ерқан.
Ержаннан Жасұлан, одан Расул, Алдияр, Таир.
 
Ертайдан Серік, Теміржан.
Серіктен Қуандық.
Теміржаннан Шыңғыс, Талғат.
 
Смағұл Төлегенұлынан Нұрбике.
 
Ділім Төлегенұлынан Ілияс, Ханзада.
Ілиястан Диас, Темірлан, Энгельсина, Альмира, Гүлшат.
 
Төлебай Бегенұлынан Тасмағанбет, одан Сейітқазы.
Сейітқазыдан Есімхан, Халел, Қасымхан.
Есімханнан Нұрлан, одан Нұржан, Елімхан.
Халелден Асылхан.
 
Ыбырай Бегенұлынан Әбушама, Таскен, Әбілақат, Әбілғазы, Әбдіхалық.
Әбілақаттан Қамаш.
Әбілғазыдан Мұса.
Әбдіхалықтан Қамбар, Ғазез, Қапет.
 
Сүлеймен Бегенұлынан Қасен, Иманмәлік.
Қасеннен Асқар, Әкпар, Қапан.
Асқардан Олжатай, Қойшыбай, Ғазез.
Олжатайдан Асхат, одан Мансұр.
Қойшыбайдан Әлімжан, Сабыржан, Қадыржан.
Әлімжаннан Асылжан.
Сабыржаннан Керім.
Қадыржаннан Ермен, одан Нұрсұлтан.
Қапаннан Тәстемір, одан Серік, Ерік.
Серіктен Дамир.
Еріктен Аңсар.
Иманмәлік Сүлейменұлынан Жақып, Ілияс, Кәкімжан.
Жақыптан Дүйсенбек, одан Серік.
Ілиястан Сабыржан.
Кәкімжаннан Бағытжан, одан Әділ.
 
Игілік Жазыұлынан Қажен, Шайжан, Қадем.
Игісін Жазыұлы, одан Қамиал, Хамит.
Қамиалдан Әбушама, Рақым, Белгібай.
Әбушамадан Әлжан.
Әлжаннан Қажет, Әлихан.
Әлиханнан Қажымұқан, Әділхан, Серік, Марат.
Серіктен Мәди.
Рақымнан Есім, одан Қайырбай, Жақсылық.
Қайырбайдан Ернар.
Жақсылықтан Азамат, одан Асанәлі.
 
Байтұрсын Жазыұлы, одан Нұрмағанбет, Әлмағанбет, Жолмағанбет, Бекмағанбет.
 
Нұрмағанбеттен Ескен, Жармұханбет, Жоламан.
Жармұханбеттен Бейсенбай, одан Жамбыл, Ғалия, Қатира, Үміт, Сәуле, Гүлнар, Нұржанат.
Жамбылдан Дінмұрат, Ермұрат.
 
Әлмағанбеттен Арыстан, одан Әлмұханбет.
Әлмұханбетен Дәулетбай, Сейітбаттал, Дәулеткелді.
Дәулеткелдіден Серік, одан Алмас.
Сейітбатталдан Ерік, Қуандық, Азамат.
Азаматтан Риза.
Еріктен Сейітжан, Данияр, Бахтияр.
 
Жақанай Жаңұлы, одан Жантөре, Бекберген.
Жантөреден Сармантай, одан Махмет, Хамит.
Махметтен Ғабдулхәкім(Кәкім).
Кәкімнен Айтбай, Жұмабай(Әкентай), Аманжол.
Айтбайдан Абдолла, Аманкелді, Жәңгірхан.
Абдолладан Назерке, Нұр, Жұлдыз, Фатима, Нұрсәуле.
Аманкелдіден  Нұрдәулет, Жанерке.
Жұмабай(Әкентай)дан Рәшит, Ғылман, Сәкен, Алпысбай, Әбілмансұр, Әлишер, Еламан, Ғабит, Базар.
Рәшиттен Шоң, Төлепберген, Едірес.
Ғылманнан Әділ, Арлан.
Сәкеннен Мәди.
Алпысбайдан Шаттық, Мағжан.
Елеманнан Әлбилмансұр,Әлишер.
Базардан Айдар.
Аманжолдан Қуаныш, Нұрлан.
 
Жәнібек Жаңұлынан Омар, Үсен, Садуақас.
 
Омардан Спандияр, одан Құснияр, одан Қанат, одан Арғын.
Үсеннен Әубәкір, одан Бахтияр, Дәулет, Достияр, Естияр.
Дәулеттен Тұрған, одан Ғабит, Серік, Берік.
Ғабиттан Алдияр.
Беріктен Мадияр.
Естиярдан Қуаныш, одан Сәбит, одан Азамат.
Азаматтан Ербол, Темур.
 
Садуақастан Баттал, одан Жеңіс, Өтей, Алтай, Ертай, Сартай.
Жеңістен Абылай,Төлеген, Дидар, Анар.
Абылайдан Бекзат, Назар.
Төлегеннен Ернұр, Санжар, Айша.
Өтейден Азамат, Салтанат.
Алтайдан Амантай, Серік, Марал, Жазира.
Амантайдан Дижас.
Серіктен Мирас.
Ертайдан Дінмұханбет, Әділет, Мерует, Алтын, Мөлдір, Данагүл, Перизат.
 
Әлібек Жаңұлы, одан Бисары, Итқара, Жүсіп.
Бисарыдан Омар, Баймағанбет, Бірмағанбет.
Омардан Дәуренбек, Қорғаш, Ділдәбек.
Қорғаштан Есмағзам, Сарқытбай, Бапаш.
Есмағзамнан Сәтбай, Абзал, Абай, Алмас, Азамат, Алмат, Рыскүл, Бибігүл, Айгүл.
Сәтбайдан Ерлан, Еркін, Еркебұлан, Достан, Ақбота.
Абзалдан Ернар, Назгүл, Назерке, Дина, Марал.
Ернардан Зейнап, Елмұра.
Абайдан Гүлім, Айдана, Ерназ, Аружан.
Алмастан Алдияр, Айсұлу, Жәмила.
Азаматтан Нұрай, Нұрсая.
Алматтан Арқат, Сабина, Зарина.
Сарқытбайдан Бейімбет, Саяділ, Бақытгүл, Нұргүл.
Бейімбеттен Манас, Мирас, Гүлнұр.
 
Бірмағанбет Бисарыұлынан Жомарт, Әміртай, Жолкен, Ахмет.
Жомарттан Өсербай, одан Айдарбек, Төлеубек.
Айдарбектен Әсел, Анара.
Төлеубектен Медет, Серік, Алмагүл.
Медеттен Әлібек.
Әміртайдан Әбушама.
 
Ахметтен Қабыл, Әбіл.
Әбілден Амангелді, Нұрлан, Бағдат, Талғат.
Аманкелдіден Асыланбек, Дархан.
Талғаттан Алдияр.
 
Әлібекұлы Итқарадан Ормантай, Есмағанбет, Мұқан.
Ормантайдан Жұмабай.
Есмағанбеттен Әндір, Айдар, Дәмен.
Айдардан Мұрат, одан Арман, одан Аман.
Әндірден Сағындық, одан Асқарбек, Асылбек, Ақылбек.
Асқарбектен Іңкәр, Нармин.
Асылбектен Ақмарал.
Ақылбектен Ерасыл, Айару.
 
Жүсіп Әлібекұлынан Қожахмет, Сыздық.
Қожахметтен Қоқыш, Әйтіш, Зәйіт, Әбдіғапар, Кеделбай, Уәли.
Қоқыштан Жұмабай, Күлзада.
Зәйіттен Қалибек, Фазылбек.
Қалибектен Қали, Қапиза, Зәмзәгүл, Зибагүл, Бибігүл, Дәметкен.
Қалидан Әли, Нұрсұлтан(Ғани), Асыл, Қуат, Қымбат, Тұрсын.
Фазылбектен Болат, Рүстем, Дастан, Балташ.
Уәли Қожахметұлынан Ғалым.
Ғалымнан Қазымбек, Назымбек, Жұмабек, Манаш(Манара), Сәуле(Айжан), Кенжегүл(Майра).
Назымбектен Қасен, Салтанат, Нұржанат, Гауһар.
Қасеннен Абылай, Абай.
Жұмабектен Сакен, Жанар.
Сакеннен Әмина.
 
Шоқанай Ақмалайұлы, одан Жаманқара, Орынтөлек, Телқозы, Байсалбай, Байтоқа, Жылқыбай, Әлгөншек, Олжабек, Стамқұл.
 
Жаманқарадан Молдаш, одан Өмірбай, Мұхамбетжан.
Өмірбайдан Атымтай, Асқар, Ұзақбай, Қасым.
Ұзақбайдан Жаңабай, Сәкен, Жакенбай, Зәмзәгүл, Тұрсынкүл.
Жаңабайдан Темірлан, Айнұр, Орынбасар, Нұргүл, Гүлнұр, Гүлнар.
Сәкеннен Мөлдір.
Жакенбайдан Нұркен, Еркебұлан, Ернұр, Нұрасыл.
Қасымнан Жұмақан, Жұмабек, Жұмғажан, Орынкүл, Мирамкүл, Жұмабике, Сәлима.
Жұмақаннан Ерлан, Нұрлан, Руслан, Самал.
Ерланнан Айдос, Тәуекел, Айнұр.
Русланнан Ернұр, Аякөз.
Жұмабектен Айдана.
Жұмғажаннан Жасұлан, Мақпал, Аяулым.
 
Мұхамбетжаннан Жағыпар, Бекет.
Жағыпардан Қабдеш, Қабала.
 
Бекеттен Таймас, Талғат, Медет, Рыскүл, Батима, Орынбасар, Ақтоты, Күләш.
Таймастан Дәулет, Динара.
Талғаттан Еркебұлан, Есімжан, Диана, Аяжан.
Медеттен Ержан, Сұлтан.
 
Орынтөлектен Қоғабай, Есенқұл, Ыбырай.
Есенқұлдан Ниязбек, Бірмағанбет.
Ниязбектен Қоқыш, Шиіш, Құлтай, Мырзатай.
Қоқыштан Мағаз, одан Мейрамхан, Батырхан, Сәлима, Мирамкүл, Бибігүл, Гүлзира, Назерке.
Мейрамханнан Назарбай, одан Алдияр, Бекарыс.
Шиіштен Әбілқайыр, одан Қайырбек, Темірхан. Темірханнан Мұрат, Самал, Көркем, Динара.
Мырзатайдан Қайыркен, Қуандық.
Қайыркеннен Сейілхан, Марат, Рахат, Самат, Азамат.
Сейілханнан Медет, Жанат, Қанат. Медеттен Мансұр.
Мараттан Алмат, Абат, Дулат.
Рахаттан Бек, Саят.
Саматтан Абылайхан.
Қуандықтан Асхат, Сәулет, Нұрлан.
Асхаттан Тоқтар.
Сәулеттен Руслан.
 
Бірмағанбет Есенқұлұлы, одан Жолмағанбет, Мүсілім.
Жолмағанбеттен Тоқтамыс, Төкеш.
Тоқтамыстан Әбіл, Балтабай.
Төкештен Жандос, Елдос.
 
Ыбырай Орынтөлекұлынан
Достан, Қабдолла.
Қабдолладан Жабағы, одан Балтабай.
 
Телқозы Шоқанайұлы, одан Орынбай, Ақбас.
Орынбайдан Мамай, одан Әбіш, Қайнеш.
Мамайдан Әбіжан, Әлжан, Тұрсын
Әбіштен Аққалыш.
Қайнештен Сәндібек, Бораншы, Жаңбыршы, Несібелді.
Сәндібектен Төлеухан, Әділхан, Қайрат, Нұрлан, Дулат, Орынбасар, Гүлсім, Гүлжазира.
Төлеуханнан Дәулетхан, Әділет, Жадыра.
Дәулетханнан Мәдина, Кәусар, Дәрия.
Әділханнан Әділжан, Қазбек, Жәнібек, Айым, Аяулым.
Қайраттан Думан, Дарын, Дарина.
Нұрланнан Жансая, Саяжан.
Дулаттан Нариман, Мәді.
 
Бораншыдан Қанат, Ерлан, Марат, Жанат, Нұргүл.
Қанаттан Мұстапа, Мөлдір, Бекзат, Мәлике.
Ерланнан Нұрсұлтан, Бибарыс, Іңкәр.
Мараттан Фархат, Фараби, Аружан, Зере, Фарида.
 
Байсалбай Шоқанайұлы, одан Қожахмет, одан Шомыт.
Шомыттан Марат, Смат, Нағашыбай, Қалихан, Уәлихан, Дархан.
Мараттан Жасұлан, одан Әмір, Бибарыс.
Сматтан Асылан, Руслан, Томирис.
Нағашыбайдан Мұхамбетжан, Ахметжан, Әсел, Айдана, Аида, Гүлфира.
Қалиханнан Жаң, Диана. Жаңнан Әлихан.
Уәлиханнан Әмир, Лаура.
Дарханнан Әлижан, Әлиана.
 
Байтоқа Шоқанайұлы, одан Бегалы, Сайдалы.
Бегалыдан Ташмағанбет, Оспан.
Ташмағанбеттен Дәмелі.
Оспаннан Нұғыман, Әнуар, Әшер, Нәжібек қажы.
Нәжібек қажыдан Бақыт, Бақытжан, Жәнібек, Әлібек.
Бақыттан Нұрбек.
Жәнібектен Айбек.
Әшерден Күләш, Зәуреш.
Сайдалы Байтоқаұлынан Қасен.
Қасеннен Қәде, одан Қуанышбай, Қоштай, Таңатқан, Орынбасар.
Қуанышбайдан Нұрлан, одан Нұрсұлтан, Елубай, Серікбай.
Елубайдан Мадияр.
Серікбайдан Сұлтан.
Қоштайдан Ләззәт, Кәмшат, Гүлшат,Еламан.
Еламаннан Ақжол, Есенжол.
Таңатқаннан Бейсенбек, Ерсін, Еркін, Гүл.
 
Жылқыбай (Мыңжылқы) Шоқанайұлынан Молданияз, Сабырнияз, Байсұлтан.
Молданияздан Торжан, Шүкір.
Шүкірден Ғазиза, Үлмекен.
Торжаннан Сәлімжан, Әлімтай, Ғалымжан
Сәлімжаннан  Өміржан, одан Самат, Әмина.
Саматтан Томирис.
Әлімтайдан Марат, Қайрат, Әскербек, Бауыржан, Әділжан.
Әскербектен Диана, Лунара, Асыл.
Мараттан Алтынбек, Асылан, Эльмира, Гүлсина.
Қайраттан Руслан, Мәдина.
Бауыржаннан Олжас, Даяна, Ясмина.
Әділжаннан Абай, Аян.
Ғалымжаннан Қанат.
Сабырнияздан Сәмидос, Қамидос.
Сәмидостан Мұхтар.
Мұхтардан Ерлан, Ержан, Ерқанат, Ерболат, Нұржамал, Бақытжамал.
Ерланнан Аян.
Ержаннан Нұрболат.
Ерқанаттан Аслан.
Ерболаттан Саян, Жігер, Самал.
 
Қамидостан Қабдуали, Қайдар.
Қабдуалиден Қуаныш, Самат, Гүлжанат.
Қуаныштан Самрат, Олжас, Сәбина, Ақниет.
Қайдардан Күлзада.
 
Әлгөншек Шоқанайұлы, одан Ташкенбай.
Ташкенбайдан Тоғайбай, одан Ермек, Серік, Жеңіс, Жайлау.
Ермектен Мейрам, Темір.
Серіктен Нұрсұлтан.
Жеңістен Қуаныш.
 
Олжабек Шоқанайұлы, одан Ахмет, Зейтін, Сүндетбай, Дөңгелек, Біркен, Дәнсары, Несібелді.
Ахметтен Шақан, Досман, Айтжан, Тоқыман.
Шоқаннан Қапаш, Оралбек, Сапаш, Бақыт, Гүлмайра.
Қапаштан Назарбек, Медет, Байқадам, Айгүл, Мирамкүл, Айнұр.
Байқадамнан Қанат.
Оралбектен Талғат, Қайрат.
Талғаттан Нұрислам, Аилин.
Қайраттан Нұрлыбек, Айлана.
Зейтін Олжабекұлынан Әбсалық, одан Айбат.
 
Сүндетбайдан Мұратбек, Жұмакүл, Алмагүл.
Мұратбектен Нұрлан, Маулен, Нұргүл, Жанар, Ләззәт, Айгүл.
Нұрланнан Сайын, Айдана, Жұлдыз.
Мәуленнен Мәдина, Ділназ, Айсәуле.
Дөңгелек Олжабекұлынан Рақымжан, одан Нұрлан.
 
Стамқұл Шоқанайұлынан Құлсары, Жақып, Қоңырша, Зейнеп, Рахила.
Құлсарыдан Егінбай, Қаратай, Зәмен.
Қаратай Құлсарыұлынан Есімжан, Венера.
Есімжаннан Дархан, Асылхан, Айтқали, Асылжан, Динара, Элмира.
Дарханнан Есімхан.
Жақыптан Тышқан.
 
Қоңырша Стамқұлұлынан Марат, Манат, Мархабат, Роза, Мәруса, Мануза, Люба.
Мараттан Бекзат.
Манаттан Нияз, Манар.
Мархабаттан Бағдат.
 
Шынтемір Ақмалайұлы – 1786 жылы туған.
Шынтемірден Тұрлығұл қажы, Мінас қажы, Иман.
Тұрлығұл 1820 жылы туған.
Тұрлығұл қажыдан Сүлеймен қажы, Тайшыбай қажы, Сарыбай.
Сүлеймен қажы – (1849 – 1920)
Сүлеймен қажының бәйбішесі Құлпы Құрсабайқызы руы Үмбетей. Құрсабай, Дарабай, Ағжан бірге туған. Дарабайдың Жақсыбайы апасы Құлпыға келіп, қалып қойған. Жақсыбайдан Шәтек, Шағыр, одан Ахмедия, Хамза Таз руының арасында өсіп, осы күнге дейін ұрпақтары Бүйректалда тұрады.
 
Сүлейменнен Ғиса, Мұхамбетқали, Кәрім, Ахметжан, Қази, Мұхамбетжан, Өбәйділдә.
Ғисадан Кәкімжан, Рақымжан, Әнуарбек, Күлмай.
Рақымжаннан Елібай, Кәдір, Қайырбай, Жұмакүл, Алтын.
Елібайдан Қуат, Жандос, Гүлнар.
Қуаттан Айман.
Жандостан Алмас, Айнұр, Темірлан, Милана.
Алмастан Диназ.
Кәдірден Уәлихан, Бейбіт, Айгүл, Элмира, Айнагүл, Әлия.
Қайырбайдан Олжас, Гүлмира.
Әнуарбектен Қайролла, Сәбитбек, Талғат, Батырхан, Мирамхан, Нұрзия, Нұржамал, Нүрия.
Сәбитбектен Төрехан, Асылхан, Дана, Айнагүл, Бақытгүл.
Төреханнан Әйгерім, Бөпегүл, Томирис.
Асылханнан Дидар, Дәмелі.
Талғаттан Бағдат, Жанар.
Бағдаттан Рауан, Дарина.
Батырханнан Алмат, Азамат, Нұрқан, Жанат.
Мирамханнан Дархан, Лена.
Дарханнан Айсана.
Мұхамбетқали Сүлейменұлынан Апақан, Сұлтанхамит, Сапархан, Мейрамбек, Бану, Сақыпжамал.
Апақаннан Өмірхан, Орынбай, Қалихан, Абай, Жамбыл, Сапаркүл, Майдан.
Өмірханнан Абылайхан, Руслан, Ботакөз.
Абылайханнан Жансұлтан, Айару, Айлана.
Русланнан Ерсұлтан, Ахмат, Лунара.
Орынбайдан Мейрамхан, Ербол.
Ерболдан Ердәулет.
Кәрім Сүлейменұлынан Рәшила.
Қази Сүлейменұлынан Күнзила.
Ахметжан Сүлейменұлынан Тазкира, Сабыр, Шайкен.
Тазкирадан Хамит Жұмабаев.
 
Тайшыбай қажы Тұрлығұлұлынан Ибраһим (Боржық).
Ибраһимнен (Боржық) Қабден, Мәйкен, Жұмаш, Балтабек, Дүйсенбек, Кәмен, Нәзия, Бөпеш.
Қабденнен Әкімбек, Базарбек, Бәйдір, Күлжан, Дәржан, Қарашаш, Мәдина.
Әкімбек қажыдан Нұрлан, Нұрқан, Нұрған, Балқан, Алмагүл.
Нұрқаннан Ғани, Бахтияр.
Ғанидан Дәрия.
Нұрғаннан Данагүл, Гүлдана.
Балқаннан Нұржан, Айша, Нұрайым.
Мәйкен Ибраһимұлынан Мираш.
Дүйсенбектен Бақытбек.
Бәйдірден Мұратхан, Ерлан, Ерған, Әділхан, Гүлнар, Гүлсім, Гүлден.
Мұратханнан Базархан, Әділет.
Ерланнан Инабат, Ералы, Рамина, Асылай.
Ерғаннан Іңкәр, Ансар.
Әділханнан Думан, Заңғар, Қатима.
 
Сарыбай Тұрлығұл қажы ұлынан Әміржан, Бақыш, Қоқыш, Оспан, Шағыдан.
Әміржаннан Қадия.
Бақыштан Әбу, одан Ораз, Қали, Ерлан, Қазиза, Алмагүл, Айгүл, Лиза, Зәмзәгүл, Гүлбаршын, Динара.
Қалидан Нұрбақыт, Нұрасыл.
Ерланнан Айдина.
Қоқыш Сарыбайұлынан Қаупыш, одан Сүйіндік, Дүйсенбай, Ғазез, Бұғыбай,
Зайра, Әсима.
Сүйіндіктен Балайым.
Дүйсенбайдан Жалғасбек, Жансерік, Жанберік, Әйгерім, Арайлым.
Жалғасбектен Сұлтан, Томирис.
Ғазез Қаупышұлынан Нұрбақтияр, Аружан, Еркежан.
Бұғыбайдан Жәнібек, Асылан, Айдана, Гүлсезім.
 
Оспан Сарыбайұлынан Қуаныш, Ақбала.
Қуаныштан Балғабай, Дінмұхамбет, Ләззәт, Назгүл, Бибігүл, Нұрбала, Айбала, Ұлпара, Нұргүл, Элмира.
Балғабайдан Нұрмұханбет, Аида, Линара.
 
Мінас қажы Шынтемірұлы
Мінәс қажының бәйбішесі Торғын руы Татан Дөненбайұлы Бұқарбайдың қызы. Бұқарбайдан Жылқыбай, Шөлей туады. Жезделері Мінәс қажыны паналап Бүйректалға көшіп келген.
Шөлейден Қасым, одан Едірес, Нұғыман, Хамза, Хамит. Бұлардың Таз руына сіңісіп кеткеніне бірғасырдан артық уақыт өтті.
Мінас қажыдан Жайлыбай, Жабатай, Жаманбай.
Жайлыбайдан Қарлақ, Шалабай, Садық, Қабжан.
Қарлақтан Қазымбек, Шәукім.
Садықтан, Сұлтан, Аман, Ғалия.
Аманнан Рамазан, Қошан, Олжабай, Алма.
Қошаннан Мереке, Береке, Арман, Дархан, Марғұлан, Гүлнұр, Нұргүл, Айгүл.
Мерекеден Аян, Әлинұр.
Олжабай Аманұлынан Аманжол, Есенжол, Ералы, Арай.
 
Жабатай Мінәсұлынан Әбіш, Ахметбек, Арыстанбек.
Әбіштен Сапабек, одан Рәзия.
Ахметбектен Самат, Сұлтанмұрат, Ерден.
Саматтан Аңсаған, Киікбай, Мақсұт, Шәйла, Рысжан.
Аңсағаннан Әлихан, Батырхан, Сая, Тоты, Толқын.
Әлиханнан Әділхан, Темір, Нұрсұлтан, Бексұлтан, Диас, Темірлан, Әйгерім, Ботакөз, Ақтілек.
Батырханнан Санжар, Мирас.
Киікбайдан Өмірхан, Нұрхан.
Өмірханнан Мәди, Айша, Асылай.
Нұрханнан Әли, Әмина.
Мақсұттан Мирамхан, Дархан, Самғат, Айдана.
Мирамханнан Ілияс, Елнұр.
Дарханнан Медина.
Арыстанбек Жабатайұлынан Тасмұрат.
Тасмұраттан Болат.
Болаттан Шамил, Өркен, Данаш, Сәуле.
Шамилден Сағынғали, Жомарт, Дәмір, Мәдина.
Өркеннен Сымбат, Ботакөз, Темір.
 
Жаманбай Мінасұлынан Смайыл, Омар.
Смайылдан Бақкөз, Сейден.
Бақкөзден Арғынғазы, Сален.
Арғынғазыдан Жолкен.
Сейденнен Шөпшібай, Күлжан.
Шөпшібайдан Жұман, Әмина, Әлия.
Омардан Құлахмет.
 
Иман Шынтемірұлынан Жайсаңбай.
Жайсаңбайдан Шалеке. Шалекеден Жұғай, Бопыл.
Жұғайдан Нұрғали, Құрманғали, Әмірғали(Кейкі).
Құрманғалидан Сағынбай, Қалия, Мәрия.
Әмірғалидан Берік, Сағидолла, Серік.
Сағидолладан Нұрлан.
 
Темірбек Ақмалайұлы
Одан Сүтібай, одан Көбес, одан Нұғыман, одан Шағай, одан Әбусағит, Жұмаділ, Сыздық, Ахметзия.
Әбусағиттен Байшөрен.
Байшөреннен Рамазан, Сабыржан, Бағытжан, Бауыржан, Болат, Сәуле, Әлия.
Рамазаннан Ербол, Мұрат, Гүлмира.
Мұраттан Рахат, Алдияр.
Сабыржаннан Нұрлан, Сайран, Динара.
Бағытжаннан Нұржан, Қайыржан, Әйгерім, Нұргүл, Алмагүл.
Бауыржаннан Шамғон, Жанна, Бибігүл.
Болаттан Гүлнара, Балқия.
 
Жұмаділ Шағайұлынан Қайыржан, одан Дина.
 
Сыздықтан Батыржан, Төлепберген, Рақымжан, Зәуреш, Роза, Рахима, Қайырлы.
Батыржаннан Алмабек, Гүлмира.
Алмабектен Ілияс, Жәмила.
Төлепбергеннен Қанат, Ләйла.
Қанаттан Тайыр.
Рақымжаннан Рүстем.
 
Ахметзия Шағайұлынан Тыныш, одан Абай, Әлия.
Абайдан Нығметжан, Айлана, Дариға.
 
Өлмес Ақмалайұлы, одан Жолшора.
Жолшорадан Қожабай, Қожантай.
Қожабайдан Сүлеймен, Мұхамедия.
Сүйлейменнен Сейтім, одан Сағынтай, Серікбол.
Мұхамедиядан Жүніс, одан Зарлық.
 
Қожантайдан Ақбай, Тоқбай, Ағытай, Ахмедия.
Ақбайдан Бимағанбет, одан Қуанышбай.
Қуанышбайдан Уәлихан, Бахытжан, Мұхтар.
Тоқбайдан Ошақбай, Шошақ.
Ошақбайдан Сәтімағанбет, Ажар.
Шошақтан Есжан.
 
Ағытай Қожантайұлынан Баяділ, Жәкібай, Ағаділ.
Ағаділден Сейіткерей, Дабыл, Бәтима, Сейілхан, Рахима, Жұмакүл.
Сейіткерейден Арыстанбек, Батырбек, Батырқайыр, Батырхан, Уәлихан, Тазагүл.
Арыстанбектен Алмат, Гүлнара.
Алматтан Алдияр, Әлиана.
Батырқайырдан Азамат, Гүлсім.
Азаматтан Айлана.
Батырханнан Абылайхан, Әйгерім.
Абылайханнан Аружан, Әделя, Әлия.
Уәлиханнан Әбілқайыр, Айман.
 
Дабыл Ағаділұлынан Аралбек, Арғынбек, Нұрлан, Айгүл.
Аралбектен Арман, Әсел.
Арғынбектен Самат, Қанат.
Нұрланнан Рахат, Ансар, Әмина.
 
Көшет Ақмалайұлынан Шеген.
Шегеннен Ниязбек, Мұстапа, Зайыр, Ғали, Шырбай, Көдебай.
Ниязбектен Закария, одан Бағатай, Ағатай, Айман.
Бағатайдан Есен.
Ағатайдан Елубай, одан Дүйсен, Айтбай.
Мұстападан Ғалымжан, Қинатжан, Сүпи, Төлеу.
Ғалымжаннан Аман.
Төлеуден Болат.
Зайырдан Ахметжан, одан Қазытай.
Қазытайдан Абай, одан Ілияс.
Ғалидан Сабыр, Фазыл.
Фазылдан Әбілтай, Сәлімжан(1910-1954), Сәлімғазы, Мәлік(1927-1995).
Әбілтайдан Әнуар, одан Ілияс, Абай, Қажытай, Ахметжан, Зәбір.
Сәлімжаннан Марат, Мұрат, Сержан.
Мараттан Асқар.
Сержаннан Рүстем, Жан.
Мәліктен Нұрлан, Ерболат.
Нұрланнан Дәулет, одан Дамир.
Ерболаттан Айдар.
Ғалидің немересі Айтуар, одан Айбар, Мағжан.
 
Шырбай Шегенұлынан Мүсіл, Дүйсеней.
Мүсілден Әлтай.
Дүйсенейден Сатыбалды.
 
Көдебайдан Ахметжан, одан Әбілжан.
 
Әшет Ақмалайұлы.
Одан Бәйтемір, одан Имақы, Шайсұлтан.
Иманқыдан Аңсаған, Жақсылық, Асылбек.
Аңсағаннан Орал, Айтан, Қорған, Азамат.
Оралдан Алексей, Степан.
Айтаннан Андрей.
 
Бектібай Ақмалайұлы.
Бектібайдан Жамантік, Сымтік.
Жамантіктен Нұртаза, одан Ешімет.
Ешіметтен Қабылтай, одан Сайран.
Сымтіктен Шамал.
Шамалдан Сейіл, Әбдіқадыр, Сұлтан, Жантай.
Сейілден Анас, Тынымбай.
Анастан Сайлау.
Сайлаудан Самғат, Меңдіхат, Сағадат, Салтанат.
Самғаттан Дамира, Жанкелді, Жантөре.
Сағадаттан Нұркелді, Гүлназ.
Меңдіхаттан Аманкелді, Аружан, Азелия, Айтөре.
Тынымбайдан Нұрлан, Гауһар.
Нұрланнан Қылышбек, Исламбек, Мейрамбек, Гүлден.
Әбдіқадыр Шамалұлынан Сақтапберген, Тыныштық.
Сұлтаннан Қапар, Бақыт, Күйкеш, Маруся.
Жантайдан Асқар.
Асқардан Бауыржан, Бақытхан, Жанат, Ләззәт, Гауһар, Гүлсім, Дулат.
Бауыржаннан Әндияр, Жәнібек, Нұрислам.
Батырханнан Нұрай.
Дулаттан Рамазан, Мәдина.
 
Шеку Ақмалайұлы, одан Жаман, Қойман.
Қойманнан Досан.
Жаманнан Досмағанбет, Шәмши, Әбдірахман, Жүніс.
Досмағанбеттен Қамза, Ғалымбек, Сағира, Қайша, Нағима.
Қамзадан Тұрғын, Қаби, Жаңбыр, Сәуле.
Тұрғыннан Болат, Аслан, Әлішер, Гүлшат, Жанат.
Болаттан Шыңғыс, Нарқыз, Самира.
Асланнан Нұралы, Салтанат.
Қабидан Қайрат, Михаил, Жанат, Диана.
Қайраттан Раушан, Саяжан.
Жаңбырдан Мақсұт, Әсет, Қанат, Мұрат, Жадыра.
Әсеттен Бибарыс, Томирис, Зере.
Қанаттан Арлан, Әлбина.
Мұраттан Әмір.
 
Шәмшиден Смағұл, Ақыбай, Төлеубай, Әшім.
Смағұлдан Жұмакүл, Қайраш, Әлім.
Әлімнен Рамазан, Шәріп, Алмас, Аман, Балым, Айтжан, Нұрзия, Бақыт, Ғалия.
Рамазан Әлімұлынан Сәлім, Нұрсұлтан, Нұралы, Гүлдана, Нұрдана, Гүлмира.
Алмастан Қанат, Талғат.
Аманнан Қайрат, Айдана, Әйімжан, Аружан.
 
Ақыбай Шәмшиұлынан Қуаныш, Қанаш, Қапен, Күлзайра, Зәуреш.
Қуаныштан Алмабек, Батырбек, Гүлжиан.
Алмабектен Арман, Әсел, Айнагүл.
Батырбектен Сапар, Сәкен, Саруар.
Сапардан Дінмұхамед, Даниял, Дармен, Демерел.
Сәкеннен Мәлике.
Қанаштан Әлібек, Әділбек, Бейсен, Сәрсен, Иман, Мәриам, Дина, Әлия, Гауһар, Гүлнар, Жанар, Ғалия.
Әлібектен Аманкелді, Гүлжауһар, Әсел.
Әділбектен (Әден) Сәкен, Қымбат, Аяулым.
Бейсеннен Жансұлтан, Бексұлтан.
Сәрсеннен Тұңғышбай, Әли, Сымбат, Наз.
Иманнан Бақдәулет, Мадияр.
Қапен Ақыбайұлынан Сағитбек, Дәуренбек, Элмира, Венера.
Сағитбектен Шамұрат, Бекзат, Әдина.
Дәуренбектен Абылайхан.
Шамұраттан Нұрсезім, Нұрмерей.
 
Төлеубай Шәмшиұлынан Ғазез, Тыныштық, Қабиболла, Мейрам, Бейсен, Рәзия.
Ғазез Төлеубайұлынан Назымбек, Таңатқан, Гүлбаршын, Күлайым, Меруерт.
Назымбектен Төлеухан, Марал.
Таңатқаннан Сырым, Нұрмұқан.
Тыныштықтан Талғат, Нұрлан, Толқын.
Талғаттан Жасұлан, Тілек.
Нұрланнан Шерхан, Батухан, Исламхан, Нұрбол, Нұрбек, Қайсар.
Қабиболла Төлеубайұлынан Ерлан, Ермұқан, Медет, Гүлбаһрам.
Ерланнан Қазбек, Санжар.
Мейрамнан Орал, Серік, Асанәлі, Гүлдана.
Бейсеннен Диана, Жазира.
 
Әбдірахман Жаманұлынан Қали, Қасен.
Қали Әбдірахманұлынан Күлмаш, Қалимаш.
Қасеннен Төлеш, Мұса, Төлеухан, Тағанбай.
Төлештен Нұрбол, Азамат, Жібек.
Нұрболдан Мағыжан, Аяжан, Маржан, Бауыржан.
Азаматтан Інжу.
Мұсадан Ерқанат, Салауат, Айтжан, Айнаш, Мөлдір, Үкі, Рәзия.
Төлеуханнан Ерболат, Нұрболат, Аманжол, Нұрқан, Нұржан, Досжан, Махаббат, Ләззәт, Айнагүл.
Ерболаттан Жандос, Ербол, Елдос, Жанагүл.
Нұрболаттан Тұрғынбай, Тұрсынай.
Аманжолдан Ислам.
Тағанбайдан Ерлан, Айнұр, Аружан, Нұрлан.
 
Мұрат Құдиярұлы
 
Шағырдың қыздай алған бәйбішесінен – Саржетім. Саржетімнен Ағыдан, Жолдыбай. Ағыданның ел ішіндегі жанама аты Апай.
Апайдан Жауқашты, Ақымбет, Бекімбет, Шымболат.
Жауқаштыдан Мадияр, Алдияр, Құдияр.
Құдияр Жауқаштыұлынан Жиентай, Мұрат.
Құдияр ерте қайтыс болып, Жиентайды Мадияр, Мұратты Алдияр бауырына салып, тәрбиелеп үйлендіреді. Мұраттың руы Таз, Жиентайдың руы Мадияр.
Жиентай үйленген соң қайтыс болады. Әйелі екі қабат болып қалады. Мадияр Жиентайдың екі қабат әйелін баласы Ақбайға қосады. Ақбайға қосылғаннан кейін Жиентайдың әйелі босанып, ер бала туады. Жиентайдан қалған жалғыз ұрпақ, әкесінің ізін бассын деп, баланың атын Ізбасар қояды. Сәрінжіп Дайырұлының «Мадияр руының шежіресі» кітабында Ізбасардан Айдар, одан бес бала: Мұса, Аманғұл, Шүгіл, Дүйсен, Қойшыбай.
 
Мұрат Құдиярұлын Алдияр бауырына салып, еншісін немересі Жұмағұлмен бірге берген. Мұраттан Байқошқар, Аққошқар, Байтүгел.
Байқошқардан Есілбай, Сағынай, Ителгі, Итіқұс.
Есілбайдан Мыңжылқы, Жамантік.
Мыңжылқыдан Бозай, Жүніс, Жүсіп, Досым.
Жамантіктен Рысқұл қажы.
Одан Жошан, Шәймерден, Нұрхан молда, Файзолла, Әлқуат, Әбжан.
Жошаннан Бекен, одан Балтабай, Мәжит.
Мәжиттен Ерсайын, Ербол.
Ерсайыннан Нұрсұлтан, Айдын.
 
Шәймерденнен Сақан, Әнуар.
Сақаннан Дүйсенбек, одан Сәлімгерей.
Сәлімгерейден Ерсұлтан.
Әнуардан Сәрсенбай, Мәжит.
 
Нұрхан Рысқұл қажы ұлынан Досет.
Досеттен Қабеш, Бәри, Бейбіт, Қалыбек.
Бейбіттен Ерхан.
Қалыбектен Нұрдос.
 
Файзолла, Әлқуат, Әбжан шежіреде таратылмаған.
 
Сағынай Байқошқарұлы, одан Сәті, Қарамыс.
Сәтіден Әлібай, Қайыпбай, Жұматай, Көшербай.
Әлібайдан Жақан, Ахметбек.
Ахметбек Әлібайұлынан Егібай.
Егінбайдан Сабыржан, Байыржан, Абай, Адай, Бақытжан.
Қайыпбайдан Тайлақ, Балапан.
Тайлақтан Әмірғали, одан Еркебұлан, Жасұлан, Нұрлан.
Балапаннан Ерғали, Серікжан, Берікжан, Оразғали.
Ерғалидан Марат, Азамат.
Серікжаннан Жасын, Ақжол, Темірлан, Еркін, Арын, Дарын.
Берікжаннан Жан, Алдияр, Азат, Дәуіт.
Оразғалидан Адай, Айғали.
Жұматай Сәтіұлынан Ділдабек, Әділбек.
Әділбектен Зияда.
Зиядан Сәбит, Хамит, Жәмит, Серік, Дауылбай.
Сәбиттен Самғат.
Хамиттен Алмат.
 
Ителгі Байқошқарұлынан Бейсенбай,
Бейсенбайдан Бәйімбет, Оспан, Бәймен, Есмағанбет.
Бәйімбеттен Шоқыш, Әліп.
Бәйменнен Ахмет, Сейдахмет.
Есмағанбеттен Садуақас.
 
Итіқұс Байқошқарұлынан Алақ, Танабақ, Маңдай.
Алақтан Байболсын, Деріпсалды, Үркінбай.
Байбосыннан Әбен.
Деріпсалдыдан Қожахмет, Смайыл.
Қожахметтен Көпей, одан Қазтаң.
Үркінбайдан Тұрғынбай, одан Кәмел.
Кәмелден Өмірбек, Темірбек.
Өмірбектен Асқарбек, Мұқаш, Айгүл, Айнұр, Қазгүл, Гүлжазира.
Асқарбектен Жақсылық, Ақбота.
Жақсылықтан Темірлан.
Мұқаштан Мақсат, Гүлназира.
Темірбектен Алдияр, Нұргүл, Гүлмира, Әсем, Құралай.
 
Танабақ Итіқұсұлынан Өткелбай, одан Жармағанбет.
Жармағанбеттен Айтмағанбет, Әбдірахман, Әбдібек, Нақыпбек, Сүлеймен, Бәтия.
Айтмағанбеттен Кеңес.
Кеңестен Арман, Сәуле, Зәуре, Гүлбану.
Арманнан Аслан, Аян, Саян, Аянат, Айнисам.
Аяннан Сабина.
Аянаттан Дінмұхамбет.
Әбдірахманнан Жеңіс, одан Берік, Дәуренбек, Дәулет, Өтеген, Сәулет, Медет.
Медеттен Әли.
Әділбектен Балтабай, одан Болат, Дулат, Балқаш, Нұрбол.
Дулаттан Олжас, Елжас, Әлихан.
Нұрболдан Әлішер, Санжар.
Нақыпбек Жармағанбетұлынан Төлеш (Төлеубай).
Төлештен Абылай, Ербол, Еркін, Медет, Асхат, Азамат.
Абылайдан Саяжан, Гауһар.
Ерболдан Өмірсерік, Оралхан, Шәкітай, Әділет, Бибарыс, Айғаным.
Еркіннен Ералы.
Медеттен Нұрай, Нұрсәуле, Нұрислам.
Асхаттан Бақнұр, Бекайым.
 
Аққошқар Мұратұлынан Дүйсенбай, Тұрымтай.
Дүйсенбайдан Қаба, Қылышбай, Жарасбай, Сағынбай.
Жарасбайдан Садуақас, Әуелбек.
Әуелбектен Фермебай.
Сағынбайдан Балғабай, Тәкен. Балғабайдан Дизар, Ұлмекен, Ұлболсын, Алтын, Айнұр, Мөлдір, Айгүл, Лаура.
Тәкеннен Сағадат.
Тұрымтайдан Жандарбек, Мырзабек.
Жандарбектен Балабек.
 
Байтүгел Мұратұлы, одан Қайқы.
Қайқыдан Есжан, Досжан, Баймағанбет.
Есжаннан Сәден, одан Мұханбетқали, Мешітбай.
Мұханбетқалидан Айбек, Әсет, Берік, Самал, Жанар, Анар.
Айбектен Нұрбек, Нұрсая, Інжу.
Әсеттен Тілекқабыл, Жанарыс, Лунара, Наз.
Беріктен Әлішер, Гүлден.
Мешітбай Есжанұлынан Қанат, одан Ерасыл, Нұрасыл, Айгөлек.
 
Барақ Жанұзақұлынан

Бейтен, Қасқабай, Есіргеп, Мыңжасар, Ожан, Жүзжасар.
Бейтен Барақұлынан Тінеке, Манаубай, Назарбай, Шонақай.
Тінекеден Шойтабан, одан Шәйке, Исабек, Дамбауыл.
Шәйкеден Айша,  Гакаша, одан Марат, Сапар, Ерболат, Бақыткүл.
Мараттан Асқар, одан Асқарбек.
Сапардар Ғалия, Әлия, Әсел.
Ерболаттан Болат, Ерлан, одан Алеина.
Исабек Шойтабанұлынан Оспан.
Дамбауылдан Бекіш, одан Мұрат, Бейсенбай, Сарсен, Болат.
Есмағанбет Манаубайұлынан Өтежан, одан Мырзағали, Шайғала, Жұмағали.
 
Байкүшік Назарбайұлынан Мырзамағанбет, одан Тасқали.
Тасқалидан Уәлихан, Абай, Әділхан.
Шонақай Бейтенұлынан Көрпебай, Қанқожа.
Көрпебайдан Мырзабек, одан Мырзаш.
Мырзаштан Жанбосын, одан Ерболат, Серік, Баймағанбет.
Қанқожадан Ахмет, Орал.
Ахметтен Сыздық, Жансұлтан, Жұматай.
 
Мыңжасар Барақұлы, одан Бақберген, Бекеу.
Бақберген Мыңжасарұлынан Шалғамбай, Сарбел.
Шалғамбайдан Құсайын, Ерғазы, Ермағанбет, Нұртас.
Құсайыннан Жанахмет, одан Төлеу, Ботай.
Ерғазыдан Мырзахмет, Аймағанбет, Балабай, Ташет.
Мырзахметтен Ұлтай.
Аймағанбеттен Тұралы, Сүтәй.
Балабайдан Ораз, Қайыржан, Жүніс, Оразғалым (Жүсікен), Біржан, Жібек.
Ораздан Қиялбек, Бауыржан, Оңдасын.
Қиялбектен Ниязбек.
Бауыржаннан Нұрбек, Нұрлан.
Нұрбектен Әлібек.
Нұрланнан Әнуар, Алдияр.
Оңдасыннан Нұрлыбек, одан Жәнібек, Жантөре.
Қайыржаннан Болат, Бекқожа,Төремұрат, Қажымұрат.
Бекқожадан Қанатбек, Байсал.
Төремұраттан Қажымұқан, Бекарыс.
Жүніс Балабайұлынан Марал, Мирам, Қайырбек, Айбек, Батыржан.
Батыржаннан Ғалым, одан Адиан, Қорен.
Маралдан Теміржан.
Біржан Балабайұлынан Марат.
Ермағамбет Шалғамбайұлынан Ташет, Ержан, Елекеш.
Елкештен Сайлау, Нұрмағанбет.
Сайлаудан Серік.
Нұрмағанбеттен Еркін, Есет.
Еркіннен Ернат, Арлан.
 
Нұртас Шалғамбайұлынан Исахмет, Көшет, Баяхмет, Рахмет, Аманкелді.
Исахметтен Аманбай, одан Жалел, Нияз.
Жалелден Мәди, Нұргүл, Әдина.
Нияздан Даниял.
Рахметтен Орманбек, Жанатай, Болатай, Қоден.
Орманбектен Оңайбек, одан Ділдабек, Өмірбек, Егізбек, Асқарбек, Бекболат, Мұратбек, Меймарбек.
Жанатайдан Әлитет, Данияр.
Даниярдан Мәди, Ербатыр, Батырхан.
Болатайдан Жантемір, Әлсабыр, Риза, Шалабай.
Қоденнен Азат, Алдияр, Ералы, Ақзам.
 
Сарбел Бақбергенұлынан Байтас, Көпей, Ақтас.
Байтастан Қошан.
Аманкелді Нұртасұлы, одан Қошқарбай, Жайлыбай.
Қошқарбайдан Қайсар, Жеңіс, Таубек.
Жайлыбайдан Ержан, Ермұхан.
 
Бекеу Мыңжасарұлынан Ақжан, Әлі, Құлан, Шортан, Шортықбай, Зәкәрия, Қойшыбай, Сағат.
Ақжаннан Өтеулі, Құлтас.
Өтеуліден Таңатқан, Темірғали, Жұматай, Дүйсенбай.
Темірғалидан Ғазез, Канон, одан Союз.
Ғазезден Нұрлан, Әсем.
Нұрланнан Нұржан.
Әліден Ділмағанбет, Құлмағанбет.
Ділмағанбеттен Тасқара, Жаппасбай, Жарасбай.
Жаппасбайдан Дәулет, одан Қайрат, Талғат.
Жарасбайдан Марат, Амантай.
Мараттан Дәулетбай, Ерлан.
Шортықбайдан Тайшыбай, одан Рақымжан.
Рақымжаннан  Бағытжан, одан Асылан.
Зәкәриядан Сәбет, Төлеу, Молдаш, Молдыраш.
Сәбеттен Есімжан, одан Ерман, Ермек, Дәрмен.
Дәрменнен Нариман, Еламан.
Молдаштан Кәкімжан, Қасымжан, Аманкелді.
Кәкімжаннан Батыржан, одан Темірлан, Әділжан, Мұрат.
Аманкелдіден Руслан, одан Ермек.
 
Қасқабай Барақұлынан Итемген.
Итемгеннен Жантас, Шойтас.
Жантастан Асқар, одан Нұрсұлтан, Құл, Салкен, Нұрым.
Нұрсұлтаннан Нұрмағанбет, Жаркен, Ибраш.
Жаркеннен Серік, Берік.
Ибраштан Рақымжан, Кәкімжан, Бағытжан, Қауез.
Рақымжаннан Бағытжан, одан Темірлан.
Кәкімжаннан Марат, Бауыржан.
Қауезден Руслан.
Құлдан Қабдеш, одан Омар, Руслан.
Шойтастан Мұхамбетжан, Жаң(бала қажы).
Мұхамбетжаннан Қабдолла, Молдаш, Қожкен.
Қожкеннен Бақыт.
 
Ожан Барақұлынан Құлман, Сарман, Нұрман.
Құлманнан Байхан, Сыма, Айжан.
Байханнан Байғазы, Есенғазы, Дүйсенбай.
Байғазыдан Шәкір, Баеке.
Шәкірден Мырзаш, Жомарт.
Баекеден Тілеу, одан Жомарт.
Есенғазыдан Тасмағанбет, Рүстем, Жүсіпбек, Досмағанбет.
Тасмағанбеттен Досымбек, Әлібек.
Досымбектен Қалиқайдар, Мәліқайдар, Ғұсыман, Дулат, Қайрат.
Қалиқайдардан Марат.
Мәлікайдардан Нұрлан, одан Ерлан, Аслан, Алан.
Дулаттан Нарту, Нұралы.
Қайраттан Диас, Ілияс.
Рүстемнен Құмар, Серік.
Жүсіпбектен Шамет.
Дүйсенбай Байханұлынан Жолкен, Бекен, Бекіш, Қаратай.
Жолкеннен Кенесары, Қуандық.
Қуандықтан Бауыржан, одан Дархан.
Кенесарыдан Қуаныш, Мәлік.
Қуаныштан Қоблан, одан Дилара.
 
Сыма Құлманұлынан Мәден, Төкен, Жақсыбай.
Мәденнен Әлімжан, одан Тұрсын, одан Әмірхан.
Төкеннен Әкімжан, одан Эдик, Әнуар, Болат.
Эдиктен Әлібек, одан Жәнібек.
Әнуардан Ілияс.
Жақсыбайдан Қасымхан.
 
Нұрман Ожанұлынан Әйгел, Байгел, Жангел, Сақау.
Әйгелден Әкібай, Шатай.
Әкібайдан Жүргімбек, Тұрғынбек.
Жүргінбектен Адай, Абай, Абылай, Серік, Қазыбек.
Адайдан Абай.
Абайдан Марат, Нұрлан, Руслан.
Абылайдан Азамат, Болат.
Қазыбектен Ерлан.
Тұрғынбектен Тұрлыбек.
Байгел Нұрманұлынан Садуақас, Кенжеш.
Сақау Нұрманұлынан Есіқұл, одан Қасым.
Қасымнан Жақсылық, Төлебай, Серік, Сәбит.
 
Есіргеп Барақұлы одан Қонысбай, одан Байарыстан.
Байарыстаннан Мүсәпір, Шәрәфидден.
Мүсәпірден Шәймерден, Жақия, Мінайдар.
Шәймерденнен Жанайдар, Оразжан, Омар, Бимаржан, Мәрия.
Жанайдардан Мәриәш.
Оразжаннан Мұрат, Болат, Жанат, Сәуле, Сәния, Ғалия, Шолпан.
Мұраттан Ақжол, Қайрат, Лиана.
Болаттан Темір, Зарина.
Темірден Дамир, Дарина.
Жақиядан Асылхан, Аяған.
Асылханнан Бағытжан, Жанай, Гүлнәр.
Бағытжаннан Әнуар, Динара.
Әнуардан Ансар, Айтуар.
Аяғаннан Ахметжан, Бауыржан, Ажар, Мәрзия.
Бауыржаннан Әділжан, Әлихан.
Мінайдардан Көшербай, Аманбай.
Көшербайдан Болат, Бауыржан.
 
Шәрәфидденнен  Мақан, Зейнолла.
Мақаннан Өмірзақ, одан Өмірбек, Арман, Нұрлан, Серік, Төлеген, Айдар.
Арманнан Байарыстан.
Нұрланнан Дархан.
Серіктен Бекзат.
Төлегеннен Халифа.
Зейнолладан Амангелді, одан Тойкен.
 
Жүзжасар Барақұлынан Науша, Қалшабай, Шәріп.
Наушадан Дәрібай, Аманжол, Мықтыбай, Ерқосай.
Дәрібайдан Балтабай, одан Хамит, Қуаныш, Зейнел.
Зейнелден Серік.
Аманжолдан Нұрғали, Мырзатай, Оразбай.
Мырзатайдан Нартай(Наурызбай), Сабыртай.
Нартайдан Болат, Мұрат, Берген, Жеңіс(Кенай).
Болаттан Бейбіт.
Мұраттан Нұрсұлтан.
Бергеннен Төребек, одан Арсен.
Жеңістен Рабат, одан Ернар.
Сабыртай  Мырзатайұлынан Марат, Самат, Жанболат, Әлқуат.
Мараттан Әділбек, одан Нұралы.
Саматтан Ақзам.
Жанболаттан Ерболат, Серік.
Ерболаттан Алдияр.
Әлқуаттан Жәнібек, Әшір, Әсет.
Жәнібектен Әмір.
Әсеттен Асар, Аян.
 
Қалшабай Жүзжасарұлынан Ералы.
Ералыдан Құрсабай, Молдабек.
Құрсабайдан Әбділда, Ыбырай.
Әбділдадан Досмайыл, Ысқақ.
Досмайылдан Жаңбырбай, Бүркітбай, Төлебай, Жалғас, Қалабай.
Жаңбырбайдан Айдын, Азамат, Алмат.
Айдыннан Мақсат.
Бүркітбайдан Айдар, Айдос, Алмас, Айтуар.
Айдардан Алпамыс, Халид.
Айдостан Нұрсұлтан.
Алмастан Ерсұлтан, Ержан.
Айтуардан Айсұлтан.
Төлебай Досмайылұлынан Елдос, Жандос, Ерлан.
Елдостан Алмат, Айбат, Самат.
Айбаттан Ерлік.
Ерланнан Ернар.
Қалабайдан Ринат, Дулат.
Ринаттан Ғасыр.
Ысқақ Әбділдаұлынан Жолаушыбай.
Жолаушыбайдан Миранбек, Қаламбек, Орынбасар.
Қаламбектен Мұхамедәлі.
Орынбасардан Абылай.
 
Ыбырай Құрсабайұлынан Кәкімжан, Смайыл.
Кәкімжаннан Ғабит, Талғат.
Ғабиттен Дулат, Еркін.
Дулаттан Темірлан, Тайыржан.
Еркіннен Арыстан.
Талғаттан Жангер.
Смайыл Ыбырайұлынан Жақсылық, Сәбит, Қуаныш, Әлішер, Әлик, Гүлнар.
Жақсылықтан Асылбек, Манатбек, Ербол, Айбол.
Асылбектен Қайыржан, Дархан, Рамазан, Гүлнұр.
Ерболдан Нұрғали, Нұрмүбарак, Мәриям.
Манатбектен Ерғали.
Айболдан Нұрдәулет, Нұрислам, Мәдина, Элмира, Балдырған, Айнұр.
Сәбит Смайылұлынан Қанат, Ертай.
Қанаттан Иса.
Ертайдан Дарын.
Қуаныштан Марал.
Әлішерден Ақылбек, Рысбек.
Ақылбектен Әлібек.
 
Молдабек Ералыұлынан Молдақасым, Есенжол.
Молдақасымнан Фазыл, Бақытжан.
Бақытжаннан Сәрсенбай, Дүйсенбай, Әділбек, Нұрлан, Мейрам.
Сәрсенбайдан Ерлан, Жасұлан, Еркебұлан.
Дүйсенбайдан Марғұлан, Нұрлан.
Нұрланнан Ермұқан.
Есенжолдан Қабыл, одан Серік.
Серіктен Нұрқан, Жалғас, Нұрлан, Азамат.
Азаматтан Аққанат, Ақжүніс.
 
Шәріп Жүзжасарұлынан Таңқыбай, Санас.
Таңқыбайдан Шайманқұл, Әлімжан, Меңдібай, Қабжан.
Шайманқұлдан Төлеген, Қуанышбай.
Қуанышбайдан Арман, одан Рахат.
Әлімжаннан Қалибек, одан Кенеш.
Меңдібайдан Ғалым, одан Серік, Ермек.
Ермектен Диас.
 
Санас Шәріпұлынан Бекжан, Құрманай(Қатай), Маршал.
Бекжаннан Қазбек, Талғат, Абыз, Айтон, Қайырлы.
Қазбектен Жәнібек.
Абыздан Әбілмансұр, Темірлан.
Құрманайдан Есен, Жанкелді, Әділжан.
Есеннен Елжан.
Маршалдан Еркін, одан Әлнұр, Елнұр.
 
 
 
Меңіс Жанұзақұлынан

Меңістен Алтай, Жоламан, Қараман,  Беркінді, Қуат, Саргөт, Бошай, Қазанғап, Жантай.
Алтайдан Ботбанай, Шайдауыл, Күңбас.
Ботбанайдан Ізғұтты, Молдажан.
Ізғұттыдан Кенжебек, Ізбасты, Әділбек, Уәли, Исахан.
Кенжебектен Қозғанбек(Массата).
Ізбастыдан Молдажан, одан Байбатыр.
Әділбектен Сералы, одан Смағұл.
Смағұлдан Жауда, Серік, Болат.
Уәлиден Атан, одан Атымтай, Тілеу, Көбейсін.
Атымтайдан Сағынтай, Медет.
Сағынтайдан Олжас, Бауыржан.
Медеттен Амантай, одан Төрехан, Уәлихан.
Исахан Ізғұттыұлынан Аусарбек, одан Досымжан.
Досымжаннан Ақат, Серік.
Молдажаннан Ботбанайұлынан Байбатыр.
Шайдауыл Алтайұлынан Дәукет, Жандәулет, Бәйтіке.
Дәукеттен Тасқожа, Айтқожа, Баймағанбет, Молдаш, Қуанышбай.
Тасқожадан Қуандық, Бағытжан.
Айтқожадан Байқуаныш, одан Талғат, Абай.
Абайдан Әлихан.
Жандәулет Шайдауылұлынан Есқожа, Балқожа, Мейрамғали.
Есқожадан Тілеген, одан Ақтай, Тобыл.
Ақтайдан Мирхан.
Тобылдан Жандияр.
Балқожадан Ырымжан, одан Марат.
Бәйтіке Шайдауылұлынан Құрманғали, Серғали, Молдағали, Есенғали, Ерғали.
Серғалидан Сапабек.
Құрманғалидан Сапар, Көпей, Жұмабек.
Сапардан Бірән, Кәкімбек, Кәдірбек, Ниязбек, Меңдібек.
Бірәннан Дархан.
Кәдірбектен Бернат, одан Ақжол.
Ниязбектен Қасымәлі, Асанәлі, Ерасыл.
Көпейден Рақымжан(Съезд), Өміртай, Қайырбек, Қасым, Қасымбек, Қайрат.
Рақымжаннан Ерлан, Еркін.
Ерланнан Мейіржан, Мейірлан, Ерхан.
Қайырбектен Нұрлыбек.
Қасымбектен Диас.
Қасымнан Алдияр.
Өміртай Көпейұлынан Әли, Мәди.
Жұмабек Құрманғалиұлынан Қарамырза, Бақыт(Қабай), Ахметқали, Өмірбек, Бекболат, Таңат, Қанатбек.
Қарамырзадан Жанияз, Жансерік.
Бақыттан Айжас.
Ахметқалидан Ілияс, Батыржан.
Таңаттан Олжас, Жасұлан, Дастан.
Молдағали Байтікеұлынан Сейсен, Жайсаңбек.
Сейсеннен Әуезхан, одан Сәрсен.
Жайсаңбектен Ерлан, Ілияс, Абай, Ниязбек.
 
Күңбас Алтайұлынан Кәрібай, Кәдірбай.
Кәдірбайдан Есірежеп, Мүсілім, Көпей.
Есірежептен Бөлтірік, Өтіш.
Бөлтіріктен Қарқын, одан Жүсіпбек, Жәнібек, Әнуарбек.
Жүсіпбектен Асқар, Серік.
Асқардан Әлнұр, Алдияр.
Серіктен Әділхан, Жеңіс.
Өтіштен Болат, Әділбек, Сейітжан.
Мүсілімнен Сатыпалды, Сейітқан.
Сатыпалдыдан Болсын, Жұмабек, Мәмбетәлі, Мұрат, Талғат.
Болсыннан Мұрат, одан Темірлан.
Жұмабектен Дәмір.
Мәмбетәліден Бекқожа, Бауыржан.
Сейітқан Мүсілімұлынан Бақыт, Серік.
Бақыттан Еркін.
Серіктен Әлішер, Абай.
Көпей Кәдірбайұлынан Сабыржан, Әміржан.
Әміржаннан Қанат, Серік.
Қанаттан Исламхан.
Серіктен Даниял.
 
Жоламан Меңісұлы
Жоламаннан Тулақ, Тайшық.
Тулақтан Күнтуар, Байтуар.
Күнтуардан Құлман, Байдәулет.
Байтуардан Сүндет, Ақылбек, Зияда, Зоя.
Тайшықтан Есмағанбет, Бекмағанбет(Сәрсек), Жолмағанбет.
Бекмағанбеттен Қуанышбай, одан Қалыбек, Қайырбек, Әлібек, Батырбек, Серікбек, Мұратбек, Күлзара, Гүлнар, Шабақ, Майра, Гүлсара, Света.
Қалыбектен Мәрлен.
Қайырбектен Данияр, Райымбек, Сәуле.
Даниярдан Әлішер.
Әлібектен Ерлан, Жасұлан, Әсел.
Батырбектен Дияс.
Мұратбектен Төлеген, Алдияр.
 
Қараман Меңісұлынан Сақау, Сарқұлақ, Төлеген, Дүбірі.
Сақаудан Шәкір, Сүлеймен
Сарқұлақтан Сандыбай, одан Қали, одан Қырманбай.
Қырманбайдан Сибанбай, одан Бейбіт, Адамбек, Мейрам, Ғалымжан.
Адамбектен Әлтайыр.
 
Беркінді Меңісұлынан Шаншар.
Шаншардан Жанбол, Жұмық, Дүйсеке.
Жанболдан Зейінахмет, одан Мұрат, Болат.
Мұраттан Оля, Гуля.
Болаттан Серік, Айгүл.
Серіктен Мұрагер, Мәдина.
Жұмық Шаншарұлынан Тасқали, Төлеміс.
Төлемістен Манат, Самат, Абат, Өрік, Дәмелі, Мағрипа.
Манаттан Қайрат, Қайыржан.
Саматтан Мұрат, Саят, Абай.
Абаттан Диас.
 
Дүйсекеден Биахмет, одан Ерғоныс, Ербон, Төленді, Байбосын.
Ерғоныстан Руслан, Марат, Дина.
Русланнан Илдар.
Мараттан Даник.
Ербоннан Самат, Азамат, Әйгерім.
Саматтан Аян.
Азаматтан Дамир.
Төлендіден Рүстем, Данияр, Мереке, Ризат, Әнуар.
Байбосыннан Ақжол, Асхат.
 
Қуат Меңісұлынан Тыржық.
Тыржықтан Тоққожа, Тоқбай.
Тоққожадан Жүсіпбек, Қасымбек.
Жүсіпбектен Бекен, Қаршыға.
Бекеннен Айтжан, Айтбай, Жақсылық, Аманкелді.
Қаршығадан Рақым.
Қасымбектен Аманолла, одан Уәлихан, Нағашыбай.
Уәлиханнан Назар.
Нағашыбайдан Әділбек, Әуезбек.
Әділбектен Расул, Ислам.
Тоқбай Тыржықұлынан Нұрсейіт, Тышқан.
Нұрсейіттен Сәндібек, одан Жұмат.
Жұматтан Мәулен, Дәулет.
Тышқаннан Таңат, одан Кеңшілік.
 
Бошай Меңісұлы
Бошайдан Дерім, одан Тоқа.
Тоқадан Мұқыжан, Төлеген.
Мұқыжаннан Сейітқұл, Дүйсен, Бейсен, Жүніс, Әйіп.
Сейітқұлдан Баттал, Бөпежан.
Дүйсеннен Сейітмұрат.
Сейітмұраттан Берік, Мирам, Алмас, Гүлнар.
Беріктен Сұңқар, Нарқыз.
Мирамнан Санжар.
Алмастан Сейітжан.
Бейсен Мұқыжанұлынан Балшекер, Балсары, Балтуған.
Жүністен Баймұрат, одан Руслан, Рауан, Бегіжан.
Рауаннан Нұралы, Асанәлі, Әлихан.
Әйіп Мұқыжанұлынан Сәбит, Ғабит, Мағауя, Мәнзия, Марзия, Сәуле, Зауреш, Бақыт, Балжан.
Сәбиттен Талғат, Алмат, Дәулет, Фархат.
Алматтан Әділжан Абзал.
Дәулеттен Сайд.
Фархаттан Нұрбол, Нұралы.
Ғабиттен Алдияр, Гүлдана.
Мағауядан Аяна.
Төлеген Тоқаұлынан Едірес, Мираш, Жүсіп, Жібек, Дәметкен.
 
Қазанғап Меңісұлынан Күзембай, одан Аққожа.
Аққожадан Уақбай, одан Баймағанбет.
Баймағанбеттен Бүркіт, Жұмабай.
Бүркіттен Ербосын, одан Асылбек.
 
Саргөт Меңісұлы
Одан Еспол, Доспол.
Есполдан Есімсейіт, Баяхмет, Оразбай.
Есімсейіттен Әбжан, одан Ғалымжан, Болат, Әлия, Айгүл.
Ғалымжаннан Серік, Ермек, Болат.
Болат Ғалымжанұлынан Әлішер, Дәурен
Болат Әбжанұлынан Руслан.
Оразбай Есполұлынан Ербосын, одан Байбосын, Азамат, Салтанат.
Байбосыннан Ағзам.
Доспол Саргөтұлынан Есқазы, Досқазы, Бекен, Алмағанбек, Кенжетай, Қазен, Назен.
Есқазыдан Тұралы, Нұралы, Бағыт, Ғайни.
Тұралыдан Сәрсенбай, Серік.
Серіктен Әлия, Динар.
Досқазыдан Сайым, Фазыл, Бекболат, Базила, Рысалды, Заина.
Сайымнан Жанболат, Тасболат, Ерболат, Болат.
Жанболаттан Ерсайым.
Бекболат Досқазыұланан Серік, Бекен.
 
Өмірзақ Алдиярұлы

­­Өмірзақтан Есен, Торғай, Қарабалта, Қарамырза.
Есеннен Желдібай, Қойбағар.
Желдібайдан Өтежан қажы, Жайлаубай, Нұрпейіс, Құлпейіс, Хасен, Құсейін.
Өтежан қажыдан Киік одан Көкен, Бойдақ.
Бойдақтан Ғайып, одан Төлеш, Олжас.
Жайлаубайдан Ермағанбет, Шаймолда.
Ермағанбеттен Егубай, Баяқ.
Егібайдан Жеңіс, одан Серік, Ерік, Мәлік.
Серіктен Бақтияр, Мейрам, Данияр.
Шаймолдадан Таңат, одан Қанат, Марат, Жанат, Самат.
Мараттан Данияр, Ерұлан.
Жаннаттан Ақұлан.
Құлпейістен Шаяхмет, одан Фазылхан, одан Сырым.
Сырымнан Азамат.
Хасеннен Жансейіт, Жанахмет.
Жанахметтен Ертай, Амантай.
 
Қойбағар Есенұлынан Салық, Ақжігіт, Жанжігіт.
Салықтан Досым, одан Аяпберген, Қаратышқан.
Аяпбергеннен Мұхит(Шұхит), Кәкім, Нұғыман.
Мұхит(Шұхиттен) Нұрлыбек, Қойшыбек, Мұқан, Тәжібай, Байдігер.
Қойшыбектен Шәку, Айдос, Жандос.
Тәжібайдан Шонай.
Кәкімнен Жақсылық, одан Кәрім, Бақыткелді, Айдын, Мейрам.
Кәрімнен Есмұрат, Нұрсұлтан.
Айдыннан Балжан, Маржан.
Мейрамнан Балмұрат.
 
Қаратышқан Досымұлынан Бөкей, Әмен.
Бөкейден Балтабай, Таңат.
Балтабайдан Айдархан, Төрехан, Таңатхан, Мұратхан, Батырхан, Мейрамхан.
Айдарханнан Дархан, Абылайхан.
Төреханнан Ерхан.
Таңатқаннан Ермұхан, Жармұхан, Нұрмұхан, Думан.
Мұратқаннан Шындос.
Батырханнан Бөкейхан, Елхан.
Мейрамханнан Әлихан, Омархан.
 
Әмен Қаратышқанұлынан Садуақас, Балташ.
Садуақастан Жұмасейіт, Жұмаділ, Елдос, Жандос.
Жұмасейіттен Айдос, одан Мәди, Әділет.
Жұмаділден Нұрболат, Нұрбол, Медет.
Елдостан Еламан, Данияр, Батима.
Жандостан Әділжан.
Балташ Әменұлынан Айдар, Ербол.
Айдардан Нұрсұлтан.
Ерболдан Нұрмұханбет, Базарбай.
 
Ақжігіт Қойбағарұлынан Құл, Дүзбай, Өтеген, Мырзахмет, Жаңабай.
Дүзбайдан Дүйсенбай, Ыбырай, Әбіл.
Ыбырайдан Тырық, одан Бөкен, одан Жанайдар.
Өтегеннен Мажентай, одан Саруар, Мырзақан, Мырзалы.
Саруардан Кәрібай, Жәнібек, Жансұлтан, Ерболат, Меңдіахмет, Мырзахмет.
Мырзақаннан Жақсылық, Марат, Болат, Совет, Еркін, Ерболат.
Жаңабайдан Тоқа, одан Омар, Демесін, Елеусіз.
Демесіннен Байназар, одан Ерболат, Жанболат, Тобыл, Төлеухан.
 
Жанжігіт Қойбағарұлынан Тайке.
Тайкеден Қашбатыр, Ізтілеу, Шәкір, Дәрібай, Уәли.
Қашбатырдан Орынбай, Құрмантай, одан Серік.
Ізтілеуден Бисен, одан Жандос, Мұрат.
Шәкірден Қаратай, одан Жалғас.
Дәрібайдан Жиенғали, одан Қанат.
Уәлиден Жабағы, одан Әміртай, Атымтай, Амантай.
Өміртайдан Мақсұт, Азамат.
Азаматтан Ержан.
 
Торғай Өмірзақұлынан Ботақара, Түгелбай, Ыстыбай, Бестібай.
Ботақарадан Құдайберген, Шыныбек, Қоңырбай, Қабанбай, Әлібек, Малыбек, Қалыбай.
Құдайбергеннен Самырат, одан Әлпия, Нұрқан, Бармақ.
Әлпиядан Сапар, Сейдахмет, Бекет, Шөмен, Тоқшылық.
Сейдахметтен Серік, одан Дулат.
Бармақ Самыратұлынан Төлеубай.
Төлеубайдан Рақымжан, одан Серік, Сәуле.
Шыныбек Ботақараұлынан Көрпебай, Меңдібай, Келдібай, Бекболат, Ақтай, Түгелбай.
Көрпебайдан Балақан, Жүсіп.
Балақаннан Арыстан, одан Базар, Сапар, Жаңылай, Жәден, Мәдеш.
Базардан Айтан, Серік, Абылай, Ахметжан, Аманжол, Ләззат, Гүлсара.
Айтаннан Ильяс, Елдар, Дидар.
Серіктен Абзал, Әсел.
Ахметханнан Есенжол, Ақжан.
Аманжолдан Мәлік, Әлбина, Ақгүл.
Сапар Арыстанұлынан Талғат, Даулетжан, Ажар.
Талғаттан Арыстан, Бекарыс, Гүлдана.
Даулетжаннан Жасұлан, Сымбат.
 
Меңдібай Шыныбекұлынан Молдатай, Ақбас.
Молдатайдан Төлеубай, Жаппас.
Төлеубайдан Науан, Қуаныш, Мая, Мадина, Майра.
Науаннан Рүстем, одан Темірлан.
Қуаныштан Айна.
Жаппастан Серік, Ерлан, Сағындық, Нұрлан, Темірлан, Мариям, Жанат, Дәмежан, Гауһар.
Серіктен Руслан, Жасұлан, Ержан, Айгүл.
Русланнан Іңкәр, Айзере.
Жасұланнан Ескендір, Хәкім, Таймас.
Ерланнан Диас.
Сағындықтан Алмас, Данабек, Данияр.
Данабектен Арлан, Әдия.
Нұрланнан Самат, Еркін, Азат, Елнара.
Темірланнан Бақтияр, Зәйіт.
Бақтиярдан Нұрмұханбет.
 
Ақбас Меңдібайұлынан Әмірғали, одан Жағыпар.
Жағыпардан Қайрат, Асығат, Болат, Рауза, Айман, Шолпан.
Қайраттан Мадияр, Қамшат.
Асығаттан Асанәлі, Ақмарал.
Болаттан Самат, Абылай.
 
Келдібай Шыныбекұлынан Балабай, Ағыбай.
Балабайдан Есқали, Молдаш, Бөкей.
Есқалидан Фазылжан, Сағи, Сұлтанқаби, Абай, Ермек, Балкен, Бибігүл.
Сағидан Данияр, Әлмира.
Сұлтанқабидан Бауыржан, Базылжан, Мәулен.
Абайдан Әнуар, Алмат, Айнұр, Айнара.
Бөкейден Балжібек.
Молдаш Балабайұлынан Әуезхан, Сейітхан.
Сейітханнан Жомарт, Мақсұт, Мұрат, Сәуле, Гүлнар.
Жомарттан Данияр, Салтанат, Динара, Диас.
Мақсұттан Әуезхан.
Мұраттан Рахат, Арсен, Әмел, Айша.
 
Ағыбай Келдібайұлынан Сәкен.
 
Ақтай Шыныбекұлынан Баймағанбет, Қанкелді.
Баймағанбеттен Көбен, одан Жаңаберген, Кілеке.
Кілекеден Шошақ, одан Жұмабай.
Жұмабайдан Жақсылық, Қайыржан.
Жақсылықтан Мұрат, одан Белгібек.
Қайыржаннан Ринат.
 
Қоңырбай Ботақараұлынан Құлеке, Шүртек, Байтемір, Тасқожа.
Құлеке Қоңырбайұлынан Дәрібай, Қызырбай, Сарке қажы, Жұмағали, Адырбай.
Дәрібайдан Мақсұт, Сыздық.
Сыздықтан Зағипа, Үміт.
Қызырбайдан Жаркен, одан Мәлік, Әміртай.
Мәліктен Нағашыбай, Бейбіт, Алмагүл, Сәуле, Майра, Бақыт, Елзада, Алтын, Айгүл, Данаш, Ұлдай.
Бейбіттен Арман, Еркін.
Арманнан Әлижан, Әбілмансұр.
Әміртайдан Мирамбек, Әміржан.
Мирамбектен Саят, Жандос.
Әміржаннан Саян, Ғани.
Сәрке қажыдан Нұрмағанбет, одан Әмірбек, Кәшкен.
 
Жұмағали(Жұдырық) Құлекеұлынан Бірман, Ақан, Мақан, Мұстапа.
Бірманнан Бодан.
Ақаннан Бекен, Қапиза.
Бекеннен Қайсар, Айгүл, Айнұр, Гүлнұр.
Қайсардан Ғасыр.
Мақаннан Ерназар.
Ерназардан Бауыржан, Дүйсенбек, Аманжол, Амантай, Сәуле, Гүлбану, Гүлбаршын, Элмира.
Бауыржаннан Бейсенбек, Боранбай, Алмас.
Аманжолдан Абылай.
Амантайдан Ислам, Аслан.
Мұстападан Соқабай, одан Айымкүл.
 
Шүртек Қоңырбайұлынан Исабек, Айса, Садық, Иса.
Исабектен Атай, Қопал, Сыздық, Садиық.
Атайдан Әбілқайыр, Мұрат, Жажау, Дәмет, Күлпаш.
Әбілқайырдан Қайрат, Бауыржан, Қайыржан, Аманжол, Аманкелді, Жанкелді.
Қайраттан Әсет, Әсел.
Бауыржаннан Айбар, Аякөз, Мерей.
Қайыржаннан Елжас, Айтолқын.
Аманжолдан Төре, Кәусар.
Аманкелдіден Абылай, Айдын, Жібек.
Жанкелдіден Айсұлтан, Айару.
Мұраттан Олжас, Жандос, Елдос, Айдос.
Олжастан Мирас, Дәрия.
Елдостан Ахмет, Фариза, Аяулым.
 
Қопал Исабекұлынан Қанапия, Жанапия.
 
Айса Шүртекұлынан Зейнолла, Бақат.
Бақаттан Балахмет, Қалу.
Балахметтен Сағи, Қами, Сабыржан, Бақыт.
Сағидан Арман, Абай, Элмира, Гүлмира.
Қамидан Кеңгүл, Нұргүл, Мирамкүл, Әсел.
Сабыржаннан Сержан, Ержан, Гүлмира, Ботакөз.
Қалудан Қаби, Саукен, Қайрат, Күлатай.
Садықтан Ахет.
 
Байтемір Қоңырбайұлынан Данияр, Шалғынбай.
Даниярдан Досмағанбет, Жаңғабыл, Жанайдар, Фазыл.
Досмағанбеттен Қажен, Қозыкен.
Қаженннен Тұрымтай, Әли, Әлібек, Қайрат, Болат, Айтжан, Элмира, Мәншүк, Мәрзия, Гүлмира.
Тұрымтайдан Қанат, Жанат, Қайыркелді.
Әлиден Мирас.
Әлібектен Алмат, Қайрат.
Болаттан Алмас.
Жаңғабыл Даниярұлынан Жүсіп, Балсүлік.
Балсүліктен Жандос, Елдос, Нағашыбай, Алма, Жаңагүл.
Жанайдардан Қажахмет, одан Оразалы, Сембек, Азамат, Нұрболат, Жанболат, Зейнеп, Құндызай, Роза, Айгүл, Айнагүл.
Оразалыдан Абай, Динара, Таңшолпан.
Сембектен Мирас, Асқар, Абзал, Айару, Әмина, Аяулым.
Нұрболаттан Бекзат, Қуанышбек, Таймас, Әзиза.
Фазыл Даниярұлынан Шиап, одан Саян, Баян.
 
Шалғынбай Байтемірұлынан Хасен, Есмағанбет.
Хасеннен Қабдыкәрім, Қажымұқан, Базылахмет.
Қабдікәрімнен Асылхан, Қосымхан, Батырхан, Бауыржан, Бейсенбек, Ақылбек, Болат, Еркебұлан, Кәбира, Майра, Жанаркүл, Кенжегүл.
Қажымұқаннан Болатбек, Бағытбек, Жұмакүл, Зәмзәгүл, Айгүл, Гүлнар, Қарлығаш, Бибігүл, Дина.
Болатбектен Серік.
Базылахмет Хасенұлынан Әділхан, Меділхан.
 
Есмағанбет Шалғынбайұлынан Төлеутай, Жұмабек, Қазбек, Әлібек, Марат, Мұрат, Болат, Сәуле.
Төлеутайдан Ербол.
Жұмабектен Аманкелді.
Қазбектен Арман.
Болаттан Нұрбол, Дархан, Батырхан.
 
Тасқожа Қоңырбайұлынан Есжан, Ыбырай, Кәкім.
Есжаннан Смағұл, Қоштай.
Смағұлдан Бекболат, Байболат, Күніш, Зайра.
Бекболаттан Дүйсен, Хасен, Мариям, Қаламқас, Айман.
Байболаттан Марат, Серік, Сағыныш, Сәттігүл.
Қоштайдан Кенжебек, Тоқболат, Сайдалы, Молдағали, Жұмақан, Сейілхан, Қауын, Нұржамал, Бақыткүл.
Тоқболаттан Арыстан.
Сайдалыдан Қабиден, Ғабит, Сәбит, Дыбыс, Роза, Меңдігүл, Мейрамкүл, Кенжегүл.
 
Түгелбай Торғайұлынан Құлмағанбет, Сайдалы, Байдалы.
Құлмағанбеттен Қажығали, одан Қожахмет, Қабыл, Дабыл, Мырзахмет, Марат, Алтай.
Қожахметтен Ерлан.
Қабылдан Серік, Ерік.
Дабылдан Нұрлан, Сұлтан.
Мырзахметтен Аида.
Мараттан Диас, Рахат.
 
Сайдалы Түгелбайұлынан Алмат, одан Жанат.
 
Байдалыдан Ғаббас, Халық, Әбутәліп.
Әбутәліптен Жұмат, Жұмабай, Болат, Қуанышбек, Бидагүл, Бидаш, Бибігүл.
Жұмабайдан Руслан, Жасұлан.
Болаттан Самат, Мәдина, Әсел.
 
Ыстыбай Торғайұлынан Есжан, Ақи.
Есжаннан Сапарғали, Ерғали.
Сапарғалидан Ғазез.
Ерғалидан Мұқажан.
Ақидан Кенталы.
Кенталыдан Жаңаберген, Баймағанбет. Баймағанбеттен Торсан.
Торсаннан Есет.
Есеттен Азамат, Арман, Дәулет, Ринат, Батыржан.
Азаматтан Сұлтан, Мирас.
Арманнан Ернияз, Ілияс.
Ринатттан Айдос.
 
Бестібай Торғайұлынан Әлмағанбет.
Әлмағанбеттен Ысқақ, Бәйдір.
Ысқақтан Ғали, Марат.
Мараттан Азамат.
Бәйдірден Кәрім, Жолан.
Кәрімнен Ермек.
Жоланнан Қанат, Ерлан.